مطالعات و رساله معماري طراحي برج های بلند مرتبه

فایل مورد نظر در مورد مطالعات و رساله معماري طراحي برج های بلند مرتبه می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
مطالعات و رساله معماري طراحي برج های بلند مرتبه

مطالعات-و-رساله-معماري-طراحي-برج-های-بلند-مرتبه

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي برج های بلند مرتبه
در قالب Word و 311 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

========================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط کاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده کرديد و يا مالک پروژه اي بوديد که از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامي فايلهاي موجود در سايت صرفا براي راهنمايي و کمک به دانشجويان و محققين عزيز مي باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهايي کوتاه از متن:

مقدمه

انسان ها در سراسيمگي شهرهاي امروز، به دنبال عرصه هـايي با هويتهاي ويژه هستند تا علاوه بر تأمين آسـايش و تعامـل بـا همنوعان، در بستر پويايي اجتماعي به كمال متعـالي خـود نائـل شوند. رشـد فزاينـده ابعـاد شهرنشـيني و شـكل گيـري مقيـاس جديدي از رشد شهري در طي دهه هاي اخير موجب شـده اسـت كه شهر و شهرسازي معاصر با چالشهاي تـازهاي چـون افـزايش نابهنجاري هاي اجتمـاعي، كمرنـگ شـدن هويـت و حـس تعلـق اجتماعي و در مجمــوع كــاهش كيفيــت زن ـدگي مواجــه شــود (عبداللهي، 83، 1389). از اين نظر، استفاده و تخصيص فضاهاي عمومي مسئله اي است كه بايد در مطالعات زندگي روزانه كسـاني كه در شهرها زندگي ميكنند مورد بررسي قرار گيـرد.  در ديـدگاه صـاحب نظـران، فضـاهاي عمـومي بـه عنـوان مكـانهـايي بـاز و قابل دسترس تعريف ميشود.  
بدين خاطر كه محلـه پـس از خانـه مكـاني اسـت كـه فـرد،بيشـترين برخ ورد و رفت و آمد را در سطح آن دارد، فضاهاي عمومي عنصر مهمي در شكل گيري تعاملات اجتمـاعي در ميـان ساكنان آن است. از آنجاكه در گذشـته محـلات نقـش گسـترده و عمدهاي در شكل دهي تعاملات اجتماعي ايفا مـيكردنـد، لـذا بـا خلق مجموعهاي متمركز از عملكردهاي خدمات شهري همساز و يا مكمل يكديگر ميتوان به وسيله جذابيت هاي عرصه جمعي آن، مردم را بـه سـمت فضـا سـوق داد در ايـنصـورت بـا مشـاركت شهروندان در امور مربوط به خودشان، درنهايت تصميم گيري هاي محله به خود آن ها واگذارشده تا همراه با تقويت كنش و تعاملات اجتماعي، احساس تعلق بيشتري به محله خود پيدا كنند. [1]
در اين تحقيق، محله دركه واقع در شمال غربـي كـلان شـهر  تهران انتخاب شده است. از ويژگي هاي اين محله دارا بودن بافـتسنتي ميباشد كه مركز محله قـديم  آن همچنـان نقـش خـود را به عنوان مركز خدمات رساني ايفا ميكند. سـاختارهاي اجتمـاعي،فرهنگي و كالبدي به جاي مانده از گذشته  هـاي دور از  يـك سـو  و قرارگيري اين محله در مجاورت مسـير گردشـگري شـهروندان ازسويي ديگـر، سـبب بـروز و ظهـور الگوهـاي رفتـاري متمـايز دررفتارهاي اجتماعي شده است. تقابـل سـنت و مدرنيتـه هرچنـد سبب فاصله گرفتن اندك مجموعه اي از ارزش هـا ي سـنتي شـدهاسـت،امـا اشـكله اصـلي و منظومـه فرهنگـي، اجتمـاعي محلـه  همچنان قابل مشاهده  ميباشد. اين ويژگي  هـاي منحصـربـه فـرد ، محله دركه را گزينه ي مناسبي جهت بررسي مؤلفه هاي تأثيرگذار در ارتقاء تعاملات اجتماعي تشكيل داده است. نهايتاً سعي بـر آنبوده تا با در نظر گرفتن نظرات ساكنان بـا پرس شـنامه اي كـه بـرمبناي مباني نظري تحقيق، طـرح و سـاخته شـد، خواسـته هـاي ساكنين را در ارتباط با نقش بناهـاي عمـومي، سـاماندهي مركـزمحله و فضاي باز آن مـدنظر قـرار داده، عوامـل مـؤثر  بـر ارتقـاء تعاملات اجتماعي را شناسايي كنيم.  [2]


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
فصل اول:تعاملات اجتماعی    
1-1-مقدمه    
1-2-مفاهيم و مباني نظري  پيشينه تحقيق    
1-3- جايگاه تعاملات اجتماعي    
1-4- فاكتورهاي مؤثر بر تعاملات اجتماعي    
1-5- اجتماع پذیری و حیات جمعی    
1-6- ویژگیهای محیطهای ساخته شده و قابلیت تعامل اجتماعی
1-7-ویژگیهای فضا[ویرایش]    
1-8-انواع فضا در معماری[ویرایش]    
1-9-معماری بر پایه فضا[ویرایش]    
1-10-وحدت بیرون و درون[ویرایش]    
1-11-مفهوم فضا از نظر اندیشمندان[ویرایش]    
منابع
فصل دوم:مجتمع ها و برجهای مسکونی    
2-1-مفاهیم پایه  و تعاریف در مبحث مسکن    
2-2-معاني واژه سكونت 
2-3-تاريخچه سكونت 
2-4-فلسفه سكونت 
2-5-تعاريف 
2-6-مفاهيم مسكن 
2-7-ديد گاهها 
2-8-مسكن ـ تاريخ ـ سنت 
2-9-ساكنين مسكن   
2-10-طرح موضوع و اهمیت آن    
2-11-نگرش به مقوله مسکن    
2-12-اهداف زیربنایی مسکن    
2-13-روان شناسی محیط هاي مسکونی    
2-14-مسکن    
2-15-عوامل مؤثر بر مجموعه هاي مسکونی    
2-16-معماري بومی    
2-17-خانه هاي شهري    
2-18-بررسی شاخص هاي اصلی مسکن اجتماعی    
2-19-شاخص هاي اصلی طراحی مسکن اجتماعی    
2-20-تپولوژي سایت(گونه استقرار بلوك هاي مسکونی)    
2-21-بلوک هاي مسکونی زنجیره اي خطی    
2-22-بلوك هاي مسکونی منفرد    
2-23-بلوك هاي چند باله    
2-24-بلوك هاي مسکونی با حیاط داخلی پیاده    
2-25-بلوك هاي مسکونی ترکیبی    
2-26-مساحت زمین    
2-27-جمعیت و ترکیب آن    
2-28-ضریب اشتغال طبقه همکف    
2-29-ضریب پارکینگ    
2-30-فضاهاي واحد مسکونی    
2-31-ورودي    
2-32-فضاهاي عمومی خانه(نشیمن و پذیرایی و غذاخوري)    
2-33-عرصه مشترك    
2-34-پذیرایی&nb
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: مطالعات معماري طراحي برج های بلند مرتبه رساله معماري طراحي برج های بلند مرتبه طراحي معماري برج های بلند مرتبه پایان نامه طراحي معماري برج های بلند مرتبه ظوابط و استانداردهای طراحي معماري برج های بلند مرتبه برنامه فیزیکی برج های بلند مرتبه معمار