بررسی رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان

فایل مورد نظر در مورد بررسی رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان

بررسی-رابطه-فلسفه-اخلاقی-و-رفتار-فرانقش-کارکنان-شرکت-گاز-استان-گیلان

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان،
در قالب Word و 131 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
سازمانها در دنیای پر رقابت کنونی بدنبال یافتن شیوه های حداکثر نمودن تلاش کارکنانشان هستند و یکی از مهم ترین آنها انگیزش کارکنان به ایفاي نقش هاي فراتر در سازمان است . اخلاق یعني رعایت اصول و ارزشهای حاکم بر رفتار فرد و بررسی ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بعنوان نوعی رفتار فرانقش منجر به شناخت ابعاد تاثیر گذار اخلاق  بر رفتار كاركنان و ارتقا آن در سازمان خواهد شد و از آنجا که پایه ای ترین رویکرد به اخلاق ، بر اساس فلسفه اخلاقی است ؛ فرض بر این است که کارکنان قوانین و مقررات مربوط به رفتار اخلاقی را بر اساس فلسفه اخلاقی شکل می دهند.
هدف: اين تحقيق بدنبال بررسی رابطه بين فلسفه اخلاقي و رفتار فرا نقش آنها در كاركنان شركت گاز استان گيلان است .
روش اجراي تحقيق: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقيق ، توصيفی–همبستگی است . جامعه این تحقیق 1253 نفر از کارکنان شركت گاز استان گيلان می باشد ؛ تعداد نمونه برآوردی طبق جدول مورگان297 نمونه بود که تعداد 370 پرسش نامه پخش و تعداد 354 برگشت داده شدند که تعداد 339 پرسش نامه قابل تحليل بود . روش نمونه گیری این تحقیق تصادفی ساده بود.
یافته ها: این تحقیق نشان داد که ابعاد فلسفه اخلاقی (قانون طلایی، منفعت گرایی، وظیفه گرایی، عدالت گرایی و آزادی فردی )با بروز رفتار فرا نقش رابطه معنی دار دارند. بر اساس آزمون همبستگی پیرسون شدت رابطه منفعت گرایی و آزادی فردی بیش از سایر ابعاد می باشد .
محدودیتهای تحقیق: تعداد کم سناریو ها برای سنجش فلسفه اخلاقی کارکنان ، ساده بودن مدل و عدم کنترل متغیرهای مداخله گر و تعدیلگر نظیر عدالت و تعهد سازمانی
ارزش علمی : این تحقیق رابطه بین فلسفه اخلاقي و رفتار فرا نقش و شدت رابطه ابعاد فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش و ابعاد موثر تر بر بروز رفتار شهروندی را روشن می کند و نشان می دهد تمایل افراد برای انجام رفتار فرانقش ، وقتیکه درک مساعد تری نسبت به اخلاق گرایی داشته باشند بیشتر خواهد بود.


فهرست مطالب بررسی رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان شامل موارد زیر میباشد:
فصل اول  : کليات تحقيق
1-1) مقدمه     1
1-2) بيان مساله     1   
1-3)ضرورت و اهميت تحقيق       3
1-4) چارچوب نظری       5
1-5) فرضيه هاي تحقيق    7
1-6) اهداف تحقيق        7          
1-7) تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق   8   
1-7-1) تعریف عملیاتی متغیر مستقل     8   
1-7-2 ) تعریف عملیاتی متغیر وابسته   9  
1-8) قلمرو تحقيق     10        
فصل دوم : ادبيات تحقيق    
2-1 ) : رفتار فرانقش   12  
2-1-1)مقدمه     12        
2-1-2) مفهوم رفتار فرا نقش    12
2-1-3 ) تاریخچه مفهوم رفتار فرا نقش    15
2-1-4 ) مدلهای رفتار فرا نقش    18
2-1-4-1 ) مدل گراهام     18
2-1-4-1 ) مدل پودساکف  19        
2-1-4-1 ) مدل مارکوزی  19        
2-1-4-1 ) مدل بورمن و موتوویدلو    19
2-1-4-1 ) مدل فار   20
2-1-4-1 ) مدل ارگان  20
2-1-5 ) عوامل تاثير گذار بر بروز رفتار فرانقش   22
2-1-5-1 ) ویژگی های فردی کارکنان     22
2-1-5-2 ) ویژگی های شغلی   23
2-1-5-3 ) ویژگی های سازمانی    23
2-1-5-4 ) سبك رهبری   24  
2-1-6 ) پيامدهاي رفتار فرانقش   24
2-1-7 ) سياستهاي تقويت رفتارفرا نقش    25
2-1-7-1 ) گزينش واستخدام   25
2-1-7-1 ) آموزش و توسعه    26
2-1-7-1 ) ارزيابي عملکرد و جبران خدمات   26
2-1-7-1 ) سيستم‌هاي غيررسمي    26
2-2 ): فلسفه اخلاقی کارکنان   27
2– 2-1 ) مقدمه    27
2– 2-2 ) مفهوم فلسفه اخلاقی    27
2-2-3 ) پیشینه تاریخی فلسفه اخلاق   28
2-2-4 ) عوامل اثر گذار بر فلسفه اخلاقي   29
2-2-5 ) انواع فلسفه های اخلاقی    30
2-2-5-1 ) دسته بندی بر حسب هدف یا فرآیند   30
2-2-5-2 ) دسته بندی محوری   31
2-2-5-3 ) دسته بندی فورسیت    32
2-2-5-4) دسته بندی قاری سید فاطمی33
2-2-5-5 ) دسته بندی الوانی 35
2-2-5-6) دسته بندی رحمان سرشت 36
2-2-5-7 ) دسته بندی لدبتر37
2-2-5-8 ) دسته بندی هس مر 38
2-2-6) پیامد اخلاق در سازمانها   43
2-3): رابطه فلسفه اخلاقي و رفتار فرا نقش44
2-3-1 ) مقدمه 44
2-3-2 ) اهمیت رفتار فرا نقش در سازمانها44
2-3-3 ) فلسفه اخلاقی بعنوان یکی از ويژگي هاي کارکنان 46
2-3-4 ) الگوي تصميم گيري اخلاقي 48
2-3-4-1 ) تجزیه و تحلیل اقتصادی 49
2-3-4-2 ) تجزیه وتحلیل قانونی 49
2-3-4-3 ) تجزیه وتحلیل فلسفی 49
2-3-5 ) نقش فلسفه اخلاق فرد در تصميم گيري و رفتار فرا نقش50
2-4): پيشينه تحقيقاتی52
2-4-1) مقدمه 52
2-4-2) پيشينه تحقيقات داخلی  52
2-4-3) پيشينه تحقيقات خارجی   54
فصل سوم : روش اجرای تحقيق
3-1)مقدمه   57
3-2) روند اجرای تحقيق    57
3-3)  روش تحقيق    57
3-4) جامعه آماری     58
3-5)  نمونه آماری    58
3-6)  روش و ابزار گردآوری داده ها   58
3-7) روایي و پايایي تحقيق   59
3-8) روش تجزيه و تحليل داده ها    60
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 
4 – 1 ) مقدمه    62
4 – 2 ) توصيف متغيرهای تحقيق   62
4-2-1) جنسیت    62
4-2-2) سن    63
4-2-3) تحصیلات    63
4-2-4) ارتباط رشته    64
4-2-5) سابقه خدمت   64
4-2-6) نوع شغل   65
4-2-7) قانون طلایی    65
4-2-8) منفعت گرایی    65
4-2-9) وظیفه گرایی    66
 4-2-10) عدالت گرایی    66
4-2-11) آزادی فردی    67
4-2-12) نوع دوستی    67
4-2-13) فضیلت مدنی    67
4-2-14) وجدان کاری    68
4-2-15) جوانمردی    68
4-2-16) ادب و نزاکت    68
4-2-17) رفتار شهروندی    69
4 – 3 ) آزمون فرضیه های تحقیق    69
4 – 3-1 ) آزمون فرضيه اصلی      69
4 – 3-2 ) آزمون فرضيه فرعی اول      70
4 – 3-3 ) آزمون فرضيه فرعی دوم      71
4 – 3-4 ) آزمون فرضيه فرعی سوم      72
4 – 3-5 ) آزمون فرضيه فرعی چهارم         73
4 – 3-6) آزمون فرضيه فرعی پنجم      74
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد   
5 – 1 ) مقدمه     76
5 – 2 ) نتايج آمار توصيفی    76
5 – 2-1 ) توصیف پاسخ دهندگان     76
5 – 2-2 ) توصيف متغير های تحقیق     76
5 – 3 ) نتايج آمار استنباطی    79
5 – 3-1 ) نتيجه آزمون فرضيه اصلي79
5 – 3-2 ) نتيجه آزمون فرضيه فرعي 1     80
5 – 3-3 ) نتيجه آزمون فرضيه فرعي 2     80
5 – 3-4 ) نتيجه آزمون فرضيه فرعي 3     80
5 – 3-5 ) نتيجه آزمون فرضيه فرعي 4     81
5 – 3-6) نتيجه آزمون فرضيه فرعي 5     81
5 – 4 ) پيشنهاد ها بر اساس نتايج تحقيق  81
5 – 5 ) محدودیتهای تحقیق     83
5 – 6 ) پيشنهاد برای پژوهش های آينده83
منابع و مأخذ   84
پیوستهاپشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسی رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش کارکنان عوامل تاثير گذار بر بروز رفتار فرانقش سياستهاي تقويت رفتارفرانقش مفهوم فلسفه اخلاقی پیشینه تاریخی فلسفه اخلاق رابطه فلسفه اخلاقي و رفتار فرانقش اهمیت رفتار فرانقش در سازمانها

مطالب مرتبط

بررسی رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان


دانلود پرسشنامه مدیریت دانش

مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی و درمان آن (فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود، مدیریت سود و کارایی سرمایه گذاری

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR)

اثر بازرگانی خارجی بر رشد اقتصادی ایران

دانلود مقاله بهینه سازی شرایط جذب سطحی سرب از محلول های آبی بر روی نانو ذرات کیتوزان

دانلود طرح توجیهی تولید پارچه خود تمیز شونده

جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ریاضی 3 تجربی

مقاله عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ايران

دانلود پروژه پاورپوینت حمام لج مهاباد مرمت ابنیه