بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با مدیریت دانش در شرکت لینا نیک

فایل مورد نظر در مورد بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با مدیریت دانش در شرکت لینا نیک می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با مدیریت دانش در شرکت لینا نیک

بررسی-رابطه-رهبری-تحول-آفرین-با-مدیریت-دانش-در-شرکت-لینا-نیک

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با مدیریت دانش در شرکت لینا نیک،
در قالب Word و 170 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
تحقیق حاضر تحت عنوان « رابطه رهبری تحول آفرین با مدیریت دانش در شرکت لینا نیک استان قم» انجام گرفته است. هدف از انجام آن، شناسایی ابعاد مدیریت دانش و رهبری تحول آفرین و شناسایی رابطه بین رهبری تحول آفرین با مدیریت دانش کارمندان شرکت لینا نیک استان قم می باشد.به منظور سنجش متغیر « رهبری تحول آفرین» طبق تعریف و با توجه به متون نظری مربوط به آن و در تحقیقات پیشین، ازنظریه باس و آولیو استفاده شده است.برای سنجش متغیر مدیریت دانش از شاخص های چرخه مدیریت دانش نظريه جاشپارا بهره گرفته شده است.
روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از نوع همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. از ابزار پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق شامل «رهبری تحول آفرین» و «مدیریت دانش» استفاده شده که پس از برآورد نمونه تحقیق با بهره گیری از فرمول کوکران، از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای دسترسی به اعضای نمونه مورد استفاده قرار گرفت.
از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره برداری شد،نتایج آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن حاکی از وجود همبستگی مثبت بین ابعاد رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش در بین کارکنان بود. در سطح اطمینان 95% فرضیه اصلی و هر 4 فرضیه، تأیید شدند. مولفه سازماندهی دانش با ضریب همبستگی 733/0 بیشترین سهم را در تبیین واریانس متغییر وابسته نشان داد و مولفه تبادل دانش با ضریب همبستگی 491/0 کمترین سهم را در تبیین واریانس متغییر وابسته نشان داد. در مجموع ضریب همبستگی بین « رهبری تحول آفرین» و « مدیریت دانش » 879/0 به دست آمد.

مقدمه
مديريت دانش از اواخر دهه ۱۹۷۰ مطرح گرديد. در اواسط دهه ي ۱۹۸۰ و آشكار شدن جايگاه دانش و تأثير آن بر قدرت رقابت در بازارهاي اقتصادي، اهميت آن مضاعف شد..در اين دهه نظام هاي مبتني بر هوش مصنوعي و نظام هاي هوشمند براي مديريت دانش به كار گرفته شد و مفاهيمي چون فراهم آوري دانش، مهندسي دانش، نظام هاي دانش مدار و مانند آن رواج یافت (Drucker,1993). محيط كنوني سازمان ها نيز با پيچيده تر و دشوارتر شدن باعث شده است كه رهبران سازمان ها با مشكلات غير قابل پيش بيني روبرو باشند. اين رهبران از سبك رهبري تعاملي كه تنها مبتني بر انگيزش از طريق پاداش و تنبيه است، فراتر مي روند و با جلب اعتماد و وفاداري ديگران، ترسيم چشم اندازي مهيج از فرصت هاي بالقوه و نيز با الهام بخشيدن به پيروان موجب ايجاد تعهد به تحول و خودكنترلي بالا در آنها مي شوند..از طرفي امروزه به اهميت بالقوه دانش به عنوان منبع كليدي ايجاد درآمد پايدار و مزيت رقابتي در اقتصاد دانش محور توجه بسياري شده است؛ چرا كه منحصر به فرد و غير قابل جايگزين بوده و به سختي قابل تقليد است (Huang,2011).
رهبري تحول گرا يكي از پارادايم هاي رهبري در روان شناسي سازماني است. در واقع رهبري تحول آفرين يك فرايند آگاهانه اخلاقي ومعنوي است كه الگوهاي مساوي روابط قدرت ميان رهبران وپيروان را جهت رسيدن به يك هدف جمعي و يا تحول واقعي بنا مي كند. رهبري تحول آفرين فرايند ايجاد تعهد به اهداف سازماني وتوانمند ساختن پيروان جهت به تحقق رساندن آن اهداف مي باشد. رهبران تحول آفرين خوش بيني جاذبه هوش وتعداد زيادي از ساير توانايي هاي شخصي را به كار مي گيرند تا به ارتقاي آرمان هاي ديگران پرداخته وافراد وسازمان را به سمت بالاتري از عملكرد انتقال دهند. از آن جا كه موفقيت هر سازماني منوط به هدايت ورهبري همگام با پويايي وانعطاف پذيري سازماني است وازسويي ديگر بالا بودن سطح انتظارات وتوقعات مشتريان سازمان ها وتغييرات شتابنده، نقش رهبري تحول آفرين در سازمان ها ازموقعيت ممتازي برخوردار است.


فهرست مطالب بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با مدیریت دانش در شرکت لینا نیک به صورت زیر میباشد:
فصل اول: كليات تحقیق
مقدمه    2
1-1 بيان مسأله    3
1-2- اهميت و ضرورت تحقيق    4
1-3- اهداف تحقیق    5
1-3-1- هدف اصلي    5
1-3-2- اهداف فرعي    5
1-4- فرضیه های تحقیق    6
1-4-1-فرضیه های اصلي    6
1-4-2-فرضيه هاي اخص    6
1-5- قلمرو تحقیق    6
1-5-1-قلمرو موضوعی    6
1-5-2- قلمرو مکانی    6
1-5-3- قلمرو زمانی    6
1-6- روش شناسی تحقیق    6
1-6-1- نوع تحقیق از نظر هدف    6
1-6-2- نوع تحقیق از نظر روش    7
1-7- جامعه آماری و حجم آن     7
1-8- بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری    7
1-9- روش گرد آوري اطلاعات :    8
1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :    8
1-11- تعریف متغیرهای تحقیق    9
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقیق
مقدمه    11
2-1- بخش اول: رهبری تحول آفرین    12
2-1-1- مفهوم رهبري    12
2-1-2- تئوري هاي رهبري    13
2-1-3- نظريه رهبري تحول آفرين    15
2-1-3-1- تعريف رهبري تحول آفرين    15
2-1-3-2- سابقه رهبري تحول آفرين    15
2-1-3-2-1- جامعه شناسي كاريزما:    17
2-1-3-2-2- تئوري رهبري كاريزماتيك:    17
2-1-3-2-3- رهبري تحول آفرين:    18
2-1-3-3- ويژگي هاي رهبران تحول آفرين:    19
2-1-3-4- رويكردهاي رهبري تحول آفرين    20
2-1-3-4-1- نظريه رهبري تحول آفرين برنز (1978)    20
2-1-3-4-2- نظريه رهبري تحول آفرين بنيس و نانوس (1985)    21
2-1-3-4-3- نظريه رهبري تحول آفرين تي چي و ديوانا (1990)    22
2-1-3-4-4- نظريه رهبري تحول آفرين شرمرهورن    22
2-1-3-4-5-نظريه رهبري تحول آفرين باس (1999- 1985)    23
2-1-3-5- شاخص های رهبری تحول آفرین از دیدگاه بس    24
2-1-3-5-1- نفوذ آرمانی    24
2-1-3-5-2- تحریک فرهیختگی    25
2-1-3-5-3-انگیزش الهام بخش    26
2-1-3-5-4-ملاحظات فردی    27
2-2- بخش دوم: مدیریت دانش    28
2-2-1- مفهوم دانش و انواع آن    28
2-2-1-1- داده    28
2-2-1-2- اطلاعات    28
2-2-1-3- دانش    29
2-2-1-4- معرفت    30
2-2-2- هرم دانش    30
2-2-3- انواع دانش    31
2-2-4- سبک های ایجاد و تبدیل دانش    34
2-2-4-1- جامعه پذیري از دانش ضمنی به دانش ضمنی    35
2-2-4-2- بیرونی سازي از دانش ضمنی به دانش صریح    35
2-2-4-3- انتشارسازي يا ترکیب از دانش صریح به دانش صریح    36
2-2-4-4- درونی سازي از دانش صریح به دانش ضمنی    36
2-2-5- شکاف دانش    36
2-2-5-1- برون سازی    38
2-2-5-2- ارتباط    38
2-2-5-3- درونی سازی    38
2-2-5-4- اجتماعی شدن    39
2-2-5-5- مکان یابی و کسب دانش صریح بیرونی جدید برای گروه    39
2-2-5-6- مکان یابی و کسب دانش ضمنی بیرونی برای گروه    39
2-2-5-7- ایجاد دانش جدید برای گروه    39
2-2-6- سازمان دانش مدار    40
2-2-6-1- ایجاد سازمان دانش مدار    40
2-2-6-2- خطرات و دام‌ها    42
2-2-7- مفهوم مدیریت دانش، فرآیندها و مزایای آن    43
2-2-7-1- تعاریفی از مدیریت دانش    43
2-2-7-2- رشد و توسعه مدیریت دانش    44
2-2-7-2-1- کوچک سازی    44
2-2-7-2-2- توسعه تکنولوژی    45
2-2-7-3- فرآیندهای مدیریت دانش    45
2-2-7-3-1- شناسایی نیاز به دانش    45
2-2-7-3-2- شناسایی دانش    46
2-2-7-3-3- تحصیل دانش    47
2-2-7-3-4- خلق دانش    47
2-2-7-3-5- ذخیره سازی و سازماندهی دانش    48
2-2-7-3-6- تسهیم و انتقال دانش    50
2-2-7-3-7- کاربرد دانش    51
2-2-7-4- مزایاي مدیریت دانش    52
2-2-7-5- مدل‌هاي مديريت دانش    53
2-2-7-5-1- مدل كلي ساختار نظام‌هاي مديريت دانش    53
2-2-7-5-2- مدل مديريت دانش بنيادي در سازمان    54
2-2-7-5-3- مدل راهبردي مديريت دانش    55
2-2-7-5-4- مدل چهار حلقه اي مديريت دانش    56
2-2-7-5-5- مدل چرخه حيات دانش    57
2-2-7-6- اهميت و ضرورت مديريت دانش در سازمان‌هاي دولتي    57
2-3- بخش سوم: پیشینه تحقیق    58
2-3-1- پیشینه داخلی    58
2-3-1-1- رهبری تحول آفرین    59
2-3-1-2- مدیریت دانش    60
2-3-2- پیشینه خارجی    62
2-3-2-1- رهبری تحول آفرین    62
2-3-2-2- مدیریت دانش    63
2-3-3- جمع بندی پایه های تجربی    64
2-4- بخش چهارم: مدل پژوهشی تحقیق    64
فصل سوم: روش‌شناسي تحقیق
مقدمه    69
3-1- روش شناسی پژوهش    70
3-2- جامعه آماری    70
3-3 - نمونه آماری    71
3-4- روش گردآوری اطلاعات    72
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات    72
3-6- متغیرهای پژوهش    73
3-7- روایی وپایایی پرسشنامه    74
الف) روایی(اعتبار)    74
ب) پایایی (قابلیت اعتماد)    75
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها    76
3-8-1) آمار توصيفي    76
3-8-2- آمار استنباطي    77
3-9- آزمون‌هاي آماراستنباطي مورد استفاده    77
3-9-1-آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف    77
3-9-2-تحلیل همبستگی    78
3-9-3-ضریب همبستگی پیرسون(rxy)    78
3-9-4- ضريب همبستگي اسپيرمن    78
3-9-5- آزمون فریدمن    79
3-9-6- آزمون میانگین یک جامعه آماری    79
3-9-7- آزمون T دو جامعه مستقل    79
3-9-8- آزمون  Fیا آنوا(ANOVA)    80
3-10- جمع‌بندی    80
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها
4-1- مقدمه    82
4-2- آمار توصيفي    83
4-2-1- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر جنسیت    83
4-2-2- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر سن    84
4-2-3- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر میزان تحصیلات    85
4-2-4- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر سابقه کار    86
4-2-5- متغيرهاي تحقیق    87
4-3- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده‌ها    88
4-3-1- آزمون کالموگروف-اسمیرنوف    88
4-3-2- آزمون فرضیات    89
4-3-2-1- فرضیه فرعی اول    89
4-3-2-2- فرضیه فرعی دوم    90
4-3-2-3- فرضیه فرعی سوم    91
4-3-2-4- فرضیه فرعی چهارم    92
4-3-2-5- فرضیه اصلی    93
4-4- ساير يافته هاي تحقيق    94
4-4-1- آزمون T تک نمونهای    94
4-4-2- آزمون T دو جامعه مستقل    97
4-4-3- آزمون ANOVA    99
4-5- آزمون فریدمن    102
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه    105
5-2- خلاصه تحقیق    105
5-3- تحليل نتايج تحقيق    106
5-3-1- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی    106
5-3-2- بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمون KMO    108
5-3-3- بحث درباره‏ي نتایج حاصل از فرضیات تحقیق    108
5-3-3-1- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول    108
5-3-3-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم    109
5-3-3-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم    109
5-3-3-4- نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم    110
5-3-3-5- نتایج حاصل از فرضیه اصلی    110
5-3-4- نتایج حاصل از آزمون T تک نمونهای    111
5-3-5- نتایج حاصل از آزمون T دو جامعه مستقل    112
5-3-6- نتایج حاصل از آزمون ANOVA    113
5-4- پشنهادها    114
5-4-1- پيشنهادهاي کاربردی مبتنی بر نتايج بهدست آمده از تحقيق    114
5-4-2- ارائه پیشنهادهايي برای تحقیقات آتی    115
5-5- موانع و محدوديتهاي تحقيق    115
فهرست منابع
منابع فارسی :    117
منابع لاتین    120
پيوست ها
پیوست شماره 1، پرسشنامه مورد استفاده    124
پیوست شماره 2، نتایج خروجی های نرم افزار spss    130
چکیده انگلیسیپشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با مدیریت دانش پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین بافرآیند های مدیریت دانش مقاله رابطه رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش تحقیق نقش واسطه‌ای مدیریت دانش در ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین پایان

مطالب مرتبط

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با مدیریت دانش در شرکت لینا نیک


ادبیات نظری و پیشینه تحقیق گردشگری و جهانگردی (فصل دوم)

تحقیق تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)

دانلود مقاله مروری بر روشهای تشخیص خودکار رتینوپاتی دیابتی

پاورپوینت موزه آبگینه و سفالینه

چارچوب نظری و پژوهش تجربی کم توان هوشی(فصل 2)

طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی کلینیک مددکاری اجتماعی

دانلود مقاله بررسی انواع روش هاي مسیریابی در شبکه هاي حسگر بی سیم

تحقیق بررسی تسطیح منابع نامحدود پروژه با در نظر گرفتن منابع متعدد و اهداف چندگانه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سود حسابداری و سود اقتصادی (فصل 2)