تحقیق بررسی رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

فایل مورد نظر در مورد تحقیق بررسی رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
تحقیق بررسی رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

تحقیق-بررسی-رابطه-تعهد-سازمانی-با-رفتار-شهروندی-سازمانی-در-سازمان-تامین-اجتماعی-استان-گیلان

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان،
در قالب Word و 130 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
بررسی وشناسایی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی می تواند دارای اهمیت فراوانی برای تمامی سازمان ها و شرکت ها واز جمله سازمان تامین اجتماعی باشد. دراین راستا تحقیق حاضر با هدف تعیین بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان انجام شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی بوده و از نظر هدف کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان سازمان تامین اجتماعی بوده که تعدا آنها 725 نفر بوده و بر طبق روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس  196 نفر از بین آنها به عنوان نمونه تحقیق حاضر انتخاب شده است. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق میدانی وابزار آن پرسشنامه می باشد. جهت اثبات روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی وجهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد، که در نهایت تمامی فرضیه ها تائید شدند.

مقدمه
بررسی رفتار افراد در محیط های کاری از دیرباز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است. در حقیقت، درک رفتارهای کارکنان به منظور ایفای بهتر نقش ها و وظایف، موجب بهبود عملکرد و ارتقای اثربخشی سازمانی خواهد شد . دراین راستا مفهوم شهروندي سازماني به نيروي انساني سازمانها از منظر بديعي مي نگرد و ايشان را به عنوان شهروندان سازماني خود مي شناسد و درصدد است تا زمينه را براي بروز هر چه بهتر اين شهروند فراهم سازد. در واقع، شهروند سازماني علي رغم رفتارهاي فرانقش، به دنبال كسب پاداش از سازمان نيست، بلكه از خود گذشتگي شغلي دارد و به اينكه رفتارهاي فرانقش وي در تعالي سازمانش موثر است، باور دارد و تمام تلاش خود را براي بهبود و توسعه سازمان خود به كار مي گيرد . در گذشته، محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه ی بین رفتارهای شغلی و اثربخشی سازمانی، بیشتر به رفتارهای درون نقشی توجه می کردند. این رفتارها ناظر بر کارها، وظایف و مسئولیت های رسمی مانند: آنچه در شرح شغل آمده است، می باشند. اما امروزه توجه ی ایشان بیشتر به رفتارهای فرانقشی معطوف گشته است. رفتارهای فرانقشی، به فعالیت های فی نفسه خودجوش و آگاهانه مربوط هستند (مانند کمک به دیگران) و به طور مستقیم یا صریح به وسیله ی سیستم رسمی پاداش سازمان پیش بینی نشده اند اما کارآیی سازمان را به عنوان یک کل افزایش می دهند. سازمان های موفق، کارکنانی دارند که احساس مسئولیتی فراتر از آنچه که شغلشان برای آنها ایجاب می کنند، دارند و به نوعی خود را وقف موفقیت سازمانشان نموده و در این راستا به طور داوطلبانه وقت و انرژی بسیاری را صرف سازمان متبوعه می کنند . از سوی دیگر تعهد سازمانی به عنوان متغیری است که بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تاثیر گذار است. تعهد سازماني از ديرباز مورد توجه پژوهشگران بوده است و از زمان ورود به پژوهش هاي سازماني، نظريه پردازان بسياري به آن پرداخته اند . با توجه به موارد فوق در فصل اول تحقیق بعد از بیان مساله ، به ضرورت واهمیت تحقیق پرداخته خواهد شد. سپس به سوالات واهداف تحقیق به همراه چهارچوب نظری تحقیق اشاره شده ودر نهایت با تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها وبیان قلمروتحقیق فصل به پایان خواهد رسید.


فهرست مطالب تحقیق بررسی رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان شامل موارد زیر میباشد:
چکیده     1
فصل  اول: کلیات تحقیق
1-1 ) مقدمه    3
 1-2 ) بيان مساله    4
1-3 ) اهميت و ضرورت انجام تحقيق    6
 1-4 ) اهداف تحقيق    8
1-4- 1)اهداف علمی    8
1-4-2)اهداف کاربردی    8
1-5 ) چهارچوب نظري    8
 1-7 ) فرضيه هاي تحقيق      11
1-8 ) تعريف نظري و عملياتي متغيرها    11
1-8-1 )متغیر مستقل (تعهد سازمانی)    11
1-8-2) متغیر وابسته تحقیق(رفتار شهروندی سازمانی)    13
1-9 ) قلمرو تحقيق    13
1-9-1) قلمرو موضوعي تحقيق    13
1-9-2) قلمرو مكاني تحقيق    13
1-9-3) قلمرو زماني تحقيق    13
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول: رفتار شهروندی سازمانی    15
2-1-1) مقدمه    15
 2-1-2) ورود مفهوم رفتار شهروندي سازماني به ادبيات مديريت    16
2-1-3) تعریف رفتار شهروندی سازمانی    17
 2-1-4) انواع مدل های رفتار شهروندي در سازمان      19
 2-1-5)ویژگي هاي کليدي رفتار شهروندي سازماني    19
2-1-6) ابعاد رفتار شهروندي    20
2-1-6 -1) رفتارهاي کمک کننده    20
 2-1-6 -2) رادمردي     21
2-1-6 -3) وفاداري سازماني    21
2-1-6 -4) اطاعت سازماني    22
 2-1-6 -5) ابتکارات فردي    23
2-1-6 -6) رفتار يا فضيلت مدني    23
2-1-6 -7 )توسعه خود    24
 2-1-7)کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی       24
 2-1-8)تاثیر رفتارشهروندی بر عملکرد سازمان    25
2-1- 9) رفتار شهروندي در حوزه اداره امور عمومي     27
2-1-10) عوامل ایجادکننده رفتار شهروندی در سازمان ها    29
بخش دوم:تعهد سازمانی    33
2-2-1) مقدمه    33
2-2-3) انواع تعهد    35
 2-2-4) عوامل موثر بر تعهد سازمانی    43
 2-2-4-1) تعهد عاطفی و عوامل موثر بر آن    50
2-2-4-2) تعهد مستمر و عوامل موثر بر آن    53
2-2-4-3) تعهد هنجاری و عوامل موثر بر آن    55
 2-2-5 )مدل های معروف تعهد سازمانی     58
2-2-6)مراحل رشد وتوسعه مفهوم تعهد سازمانی    59
2-2-7 ) نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی    60
2-2-8)تعهدسازمانی وعملکردکارکنان    63
بخش سوم:پیشینه تحقیق    65
2-3-1) تحقیقات داخلی    65
2-3-2) تحقیقات خارجی    66
فصل سوم : روش تحقیق
3-1) مقدمه    69
3-3) روش تحقیق    70
3-4) جامعه و نمونه آماری    70
 3-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات    71
3-5-1) روایی پرسشنامه    73
 3-5-2) پایایی پرسشنامه    73
 3-6) شیوه های تجزیه وتحلیل استفاده شده در تحقیق     75
 3-6-1) تجزیه وتحلیل با استفاده از آمار توصیفی     75
 3-6- 2) آمار استنباطی    75
فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
4 -1) مقدمه      78
4- 2 ) توصيف متغير هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان     79
4 - 3 ) توصیف متغیرهای تحقیق    84
4  – 4 ) آزمون نرماليته    90
 4  – 5 ) آزمون فرضیه ها    91
فصل  پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1) مقدمه    98
 5-2) نتایج آمار توصیفی       98
5-3) نتایج آمار استنباطی    99
5-4) مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه      101
5-5) پیشنهاداتی بر پایه یافته های تحقیق    102
 5- 6) محدودیت های تحقیق        104
 5-7) پیشنهادات تحقیقات آتی    105
منابع و ماخذ    106
ضمائم    113پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: تحقیق بررسی رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان رفتار شهروندی سازمانی doc مقاله رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی شاخص های رفتار شهروندی و تعهد سازمانی پایان نامه تعهد سازمانی pdf پروژه بررسی اهمیت رفتار شهروندی سازمانی پا

مطالب مرتبط

تحقیق بررسی رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان


چارچوب نظری و سوابق تحقیق تصمیم گیری خرید آنلاین (دیجیتال) (فصل دوم)

تحقیق درمان اختلال یادگیری دانش‌آموزان در یادگیری مفاهیم و اعداد سه رقمی

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق افشا و مفهوم آن در حسابداری ساختار مالکیت و سودآوری و تاثیر آن بر افشاء

مبانی نظری تحقیق یادگیری و ارزشیابی (فصل 2)

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت کیفیت و کنترل کیفیت(فصل 2 )

بررسی رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان

طرح کسب و کار تولید الکترود با ظرفیت 2500 تن در سال

پایان نامه و رساله معماری کارخانه خودرو

ارتباط بین سررسید بدهی های کوتاه مدت و اقلام تعهدی بر مبنای مدیریت سود

ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم برند وب رندسازی و محبوبیت برند (فصل دوم)