بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

فایل مورد نظر در مورد بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

بررسی-رابطه-تسهیم-دانش-با-عملکرد-شغلی-کارکنان-اداره-کل-تعاون-کار-و-رفاه-اجتماعی-استان-اصفهان

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان،
در قالب Word و 83 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چكیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به تعداد 700 نفر بود که از این تعداد 241  با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به  روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه تسهیم دانش جعفری (1393) با 24 گویه و پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی پاترسون (1970) با 20 گویه بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظرات چند نفر از پاسخگویان و متخصصان تایید شد و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 79/0 و 82/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس) انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد بین تسهیم دانش با عملکرد شغلی( 460/0=r،  (05/0>(p رابطه معنادار وجود داشت. همچنین رابطه بین بعد تعاملات شخصی( 295/0=r) (01/0> (p، تعامل با جامعه (281/0=r) (015/0>(p وهمکاری های مکتوب ( 661/0=r)  (01/0>(p  با عملکرد شغلی معنادار بود. از بین متغیرهای مورد مطالعه در رگرسیون بهترین پیش بینی کننده عملکرد شغلی در گام اول بعد همکاری های مکتوب و در گام دوم بعد تعامل با جامعه و در گام سوم تعاملات شخصی بوده است. نتایج همچنین نشان داد بین نظرات پاسخ گویان در متغیر تسهیم دانش وابعاد آن بر حسب سن، مدرک و سابقه و در عملکرد شغلی برحسب سن و سابقه تفاوت معنی داری وجود داشت.

مقدمه
بررسي نظريه انديشمندان سازمان و مديريت در دو دهه اخير انباشته از مفاهيمي است که همگي تاکيد بر تغيير در محيط سازمان‌ها ، شرايط و شيوه‌هاي کسب و کار دارند. دوران کنوني را عصر دانش و  اطلاعات نام نهاده‌اند که مبتني بر دانايي است. سازمان‌هاي امروزي در محيط رقابتي قرار گرفته‌اند که ناشي از تغييرات محيطي و سازماني گسترده‌اي است. تغييرات محيطي آنچنان سريع و غير قابل پيش‌بيني است که کوچکترين غفلت از آن‌ها مي‌تواند سازمان را از يک برتري رقابتي محروم و سازمان‌هاي ديگر را با فرصت‌هاي خاصي مواجه کند. يکي از مهمترين تغييرات محيطي که سازمان را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد استفاده از دانش در سازمان و ميان کارکنان براي بهبود عملکردشان است که در واقع منبعي پايان ناپذير براي سازمان‌ها جهت ايجاد برتري در محيط رقابتي است. این فصل با محوریت رابطه دو متغییر تسهیم دانش و عملکرد سازمانی به بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت پژوهش ، اهداف ، سوالات و تعاریف نظری و عملیاتی متغییرها پرداخته است.


فهرست مطالب بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان شامل موارد زیر میباشد:
چكيده    1
فصل اول: كليات پژوهش
1-2- بیان مسـاله    3
1-3- ضرورت پژوهش    5
1-4- اهداف پزوهش    7
1-4-1- هدف اصلي    7
1-4-2- اهداف فرعی    7
1-5- فـرضيـه هاي پژوهش    8
1-5-1- فرضيه اصلي    8
1-5-2- فرضيه های فرعي    8
1-6-تعاریف متغیرها    8
1-6-1- تعاریف نظری متغیرها    8
1-6-2- تعاریف عملیاتی متغیرها    10
فصل دوم :پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه    11
2-2- مديريت دانش    12
2-3- چرخه مديريت دانش    12
2-3-1- تعریف و ماهیت تسهیم دانش    13
2-3-2- اهمیت تسهیم دانش    15
2-4- عوامل انسانی موثر بر تسهيم دانش در سازمان    15
2-5- تئوري هاي مربوط به تسهيم دانش    17
2-6- موانع بالقوه تسهيم دانش    19
2-6-1- موانع بالقوه فردی تسهيم دانش    20
2-7- عوامل موثر بر تسهیم دانش طبق الگوی وانگ و همکارانش(2010)    23
2-8- عملکرد شغلی    24
2-8-1- اهمیت نیروي انسانی در سازمان    24
2-8-2- تعاريف عملكرد شغلي    24
2-8-3- عوامل موثر بر عملکرد شغلی    25
2-9- پیشینه پژوهش    30
2-9-1- تحقیقات داخلی    30
2-9-2- تحقیقات خارجی    31
2-10- خلاصه و جمع بندی    32
2-11- مدل نظری پژوهش    33
فصـل سـوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه    34
3-2- نوع و روش پژوهش    34
3-3- جامعه آماری پژوهش    35
3-4- نمونه و برآورد حجم نمونه پژوهش    35
3-4-1- روش نمونه گیری    35
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات    36
3-5-1- پرسشنامه تسهیم دانش    36
3-5-2- پرسشنامه عملکرد شغلی    37
3-6- تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش    37
3-6-1- روایی پرسشنامه    37
3-6-2- پایایی پرسشنامه ها    38
3-7- روش های تجزیه و تحلیل آماری    39
فصل چهارم: نتایج
4-1- مقدمه    41
4-2- تشریح یافته های توصیفی مورد مطالعه    41
4-2-1- داده های جمعیت شناختی پرسشنامه    42
4-3- یافته های استنباطی    48
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
    5-1- مقدمه    56
5-2- خلاصه    56
5-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش    57
5-3-1- فرضيه اصلی    57
5-3-1-1- فرضيه فرعی اول    58
5-3-1-2- فرضيه فرعی دوم    59
5-3-1-3- فرضيه فرعی سوم    60
5-3-1-4- فرضيه فرعی چهارم    61
5-3-1-5- فرضيه فرعی پنجم    62
5-3-1-6- فرضيه فرعی ششم    63
5-4- پيشنهادات    63
5-4-1- پيشنهادات کاربردي    63
5-4-2-پيشنهادات پژوهشي    65
5-5- محدوديت هاي پژوهش    65
فهرست منابع    67
پیوست ها    74
چکیده انگلیسی    76پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی بررسی رابطه بین مدیریت دانش با بهسازی بررسي رابطه مدیریت عملکرد و رضایت شغلی کارکنان تسهيم دانش در سازمان عوامل مو

مطالب مرتبط

بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق محافظه کاری حسابداری و خطر ورشکستگی (فصل دوم)

دانلود پرسشنامه کنار آمدن با خود

مطالعات و رساله معماري طراحی موزه هنرهای تجسمی

تحقیق بررسی کاربرد تصاویر ماهواره ای Google Earth در آماربرداری از جنگل شهری

بررسي تفاوت سبک نگرش علت رفتار کودک عادي و کودک عقب مانده ذهني

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم هوش هیجانی و هوش بازاریابی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی و درمان آن (فصل دوم پایان نامه)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت مندی شغلی (فصل دوم)

عوامل موثر بر یادگیری

دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی خانه جوانان