تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار

فایل مورد نظر در مورد تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار

تحقیق-بررسی-رابطه-بین-مدیریت-مشارکتی-و-اعتماد-با-توجه-به-رهبری-خدمتگزار

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار ،
در قالب Word و 122 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
با گسترش پديده ي جهاني سازي، اهميت اعتماد در روابط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و سازماني بطور چشمگيري مورد توجه قرار گرفته است بطوري كه اكثر صاحب نظران در علوم مختلف به اهميت نقش اعتماد در سازمان ها اشاره كرده اند. هدف این پژوهش سنجش رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار در ادارات امور مالیاتی استان گیلان می باشد.
در این پژوهش اعتماد به رهبر به عنوان متغییر وابسته و رابطه آن با  مدیریت مشارکتی به عنوان متغییر مستقل ورهبری خدمتگزار به عنوان متغییر تعدیلگر مورد بررسی قرار گرفت .جامعه مورد بررسی 844 نفر از کارکنانادارات امور مالیاتی استان گیلان بوده است.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و  همچنین روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است.از روایی محتوا برای سنجش روایی و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است 192 نفرنمونه از روش تصادفی انتخاب گردیده اندو فرضیات پژوهش توسط آزمون پیرسون و  رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند که پس از تجزیه و تحلیل داده شده مشخص گردید بین مدیریت مشارکتی(سطح مشارکت انفرادی ، سطح مشارکت اجتماعی ، مشارکت اقتصادی/استراتژیک) و اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با توجه به رهبری خدمتگزار ارتباط معناداری وجود دارد.

مقدمه
نیروی انسانی ماهر و کارآمد پر بها ترین و ارزنده ترین ثروت و دارایی هر کشور است.
بسیاری از کشورها با وجود برخورداری از منابع طبیعی سرشار به دلیل عدم استفاده صحیح از نیروی انسانی ، توان استفاده از این مواهب الهی را ندارند و روزگار به سختی و مشقت می گذرانند. دیگر ملت ها به رغم کمبود منابع طبیعی ، در نتیجه داشتن نیروی انسانی کار آزموده و بکارگیری کارایی آن به آسایش و رفاه رسیده اند و با گامهای موفقیت  های اخیر در استفاده بهینه از نیروی انسانی با استفاده از شیوه های مدیریت مشارکتی توجه سازمان ها را بیش از پیش به سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی جلب کرده اند.(رهنورد ، 1387، 2)
طرفداران مشارکت بحث می کنند که با اجازه به کارکنان جهت تاثیر گذاری در تصمیم گیری سازمان ها می توانند ایده های جدید بدست آوردند و حس بزرگ منشی در کارکنان ایجاد کنند. آن برنامه مشارکتی را برای بهبود کیفیت بهره  وری ، روحیه و انگیزه کارکنان ، افزایش تعهد و...... مناسب می دانند.(رهنورد ، 1379، 8)


فهرست مطالب تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار به شرح زیر میباشد:
فصل اول:کلیات پژوهش
1ـ1مقدمه   
1ـ2 موضوع تحقيق        
1ـ3 بيان مسأله   
1ـ4 اهميت و ضرورت موضوع تحقيق   
1ـ5 چارچوب نظری تحقيق   
1ـ6 اهداف پژوهش       
1ـ7 فرضیات تحقیق   
1ـ8 تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي پژوهش   
1ـ8ـ1متغير وابسته: اعتماد    
1ـ8ـ2  متغير مستقل: مدیریت مشارکتی            
1ـ8ـ2ـ1 مشارکت در زمینه اجتماعی
1ـ8ـ2ـ2مشارکت انفرادی
1ـ8ـ2ـ3مشارکت اقتصادی ـ استراتژیک   
1ـ9   قلمرو تحقيق   
فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق
بخش اول                           
2ـ1اعتماد                 
2ـ1ـ1 تعریف اعتماد       
2ـ1ـ2 فرایند اعتماد   
2ـ1ـ3پویایی ایجاد اعتماد   
2ـ1ـ4مفاهیم مشابه با اعتماد          
2ـ1ـ5 اعتماد سازی   
2ـ1ـ6شیوه های تقویت اعتماد سازی       
2ـ1ـ7ابعاد اعتماد              
2ـ1ـ7ـ1 اعتماد مبتنی بر شناخت   
2ـ1ـ7ـ2 اعتماد مبتنی بر تاثیر       
2ـ1ـ7ـ3 گرایش به اعتماد     
2ـ1ـ8پیامد های کمبود اعتماد                 
بخش دوم         
2ـ2 مدیریت مشارکتی    
2ـ2ـ1 نظریه دموکراسی              
2ـ2ـ2نظریه نگرش انسانی   
2ـ2ـ3 دیدگاه ایدئولوژیکی      
2ـ2ـ4 ابزار مدیریتی        
2ـ2ـ5 مفهوم مشارکت             
2ـ2ـ6 تعریف مشارکت        
2ـ2ـ7 پیش نیاز مشارکت       
2ـ2ـ8مفهوم مدیریت مشارکتی            
2ـ2ـ9تعریف مدیریت مشارکتی    
2ـ2ـ10فلسفه مدیریت مشارکتی   
بخش سوم             
2ـ3رهبری خدمتگزار                
2ـ3ـ1تعریف رهبری                     
2ـ3ـ2تعریف رهبری خدمتگزار          
2ـ3ـ3 تعریف مفهومی                 
2ـ3ـ4 مولفه های رهبری خدمتگزار            
2-3-4-1خدمت رسانی                     
2-3-4- 2تواضع و فروتنی                     
2-3-4-3 قابلیت اعتماد                  
2-3-4-4مهرورزی              
2ـ3ـ5ویژگی رهبران خدمتگزار             
2ـ3ـ6ویژگی عملیاتی   
2ـ3ـ7اهمیت رهبری خدمتگزار       
2ـ3ـ8 مزایای رهبر خدمتگزار                   
2ـ3ـ9 تئوری رهبری خدمتگزار                  
2ـ3ـ10 تئوری رهبری خدمتگزار پترسون             
بخش چهارم
2ـ4پیشینه تحقیق            
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3ـ1مقدمه     
3ـ2 روش تحقیق   
3ـ3 جامعه آماریو نمونه   
3ـ4روش جمع آوری داده ها   
3ـ5ابزار جمع آوری داده ها   
3ـ6روايي و پايايي ابزار گردآوری داده ها   
3ـ6ـ1اعتبار (روایی)   
3ـ6ـ2اعتماد (پایایی)   
3ـ7روشهاي آماري تجزيه و تحليل   
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4ـ1مقدمه    
4ـ2 توصیف پاسخ دهندگان   
4ـ2ـ1 توصیف پاسخ دهندگان از نظر جنسیت   
4ـ2ـ2 توصیف پاسخ دهندگان از نظر سابقه خدمت
4ـ2ـ3 توصیف پاسخ دهندگان از نظر سمت شغلی   
4ـ3 توصیف متغیرهای تحقیق        
4ـ3ـ1 توصیف متغییر مشارکت انفرادی   
4ـ3ـ2 توصیفمتغییر مشارکت اجتماعی     
4ـ3ـ3توصیف متغییر مشارکت اقتصادی /استراتژیک     
4ـ3ـ4توصیف متغییر مدیریت مشارکتی     
4ـ3ـ5توصیف متغییر اعتماد     
4ـ3ـ6توصیف متغییر رهبری خدمتگزار     
4ـ4 آزمون فرضیات   
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5ـ1مقدمه    
5ـ2 نتایج آمار توصیفی  
5ـ3نتایج آزمون فرضیات 
5-3-1آزمون فرضیه 1       
5-3-2آزمون فرضیه 2       
5-3-3آزمون فرضیه 3       
5-3-4آزمون فرضیه 4       
5ـ5پیشنهادات         
5ـ5ـ1 پیشنهادات کاربردی   
5ـ5ـ2 پیشنهادات به محققین آتی       
5ـ6 محدودیت های تحقیق   
منابع و مأخذ   
پیوست ها          پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار پایان نامه مدیریت مشارکتی پروژه و پایان نامه اعتماد با توجه به رهبری خدمتگذار مبانی نظری رهبری خدمتگذار ادبیات نظری مدیریت مشارکتی مدیریت مشارکتی مقاله تعریف مدیریت مشارک

مطالب مرتبط

تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار


مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم بانکداری اسلامی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش افسردگی و نارضایتی شغلی (افسردگی شغلی)

تحقیق بررسی تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سود حسابداری و سود اقتصادی (فصل 2)

چار چوب نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم سلامت اجتماعی (فصل دوم)

تحقیق بررسی توسعه مدل وفاداری برند با تبیین نقش شخصیت برند و مسئولیت اجتماعی برند

دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی داگستری (دادگاه)

بررسی طراحی ساختمان متحرک با الهام از آناتومی گردن جغد

تحقیق شیوه های جلوگیری ازاعتياد دربين دانش آموزان مقطع متوسطه

طرح توجیهی و کارآفرینی تولید جوراب زنانه