بررسی رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق

فایل مورد نظر در مورد بررسی رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق

بررسی-رابطه-بین-قابلیت-های-بازاریابی-و-عملیاتی-با-عملکرد-مالی-در-شرکت-های-پذیرفته-شده-در-بورس-اوراق

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار،
در قالب Word و 102 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
ديدگاه مبتني بر منابع شركت (RBV) عملكرد مالي برتر را به منابع سازماني و توانايي ها نسبت مي دهد. قابليت ها به طور گسترده به عنوان 'بسته اي پيچيده از مهارت ها و دانش انباشته شده كه شركت ها را قادر به هماهنگ كردن فعاليت  ها و استفاده از دارايي هاي خود مي كند' تعريف مي شود. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی (با دیدگاه مبتنی بر منابع) در شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه نهايي تحقیق با استفاده از روش حذفی سیستماتیک و غیر تصادفی در بازه زمانی 6 ساله، از سال 1387 الی سال 1392 انتخاب شد. فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد بین قابلیت های عملیاتی و بازاریابی با عملکرد مالی رابطه معناداری وجود ندارد. اما قابلیت بازاریابی تاثیر معناداری بر قابلیت عملیاتی دارد.

مقدمه
در عصرگسترش روز افزون جهاني شدن، رقابت پذيري موضوعي مهم در بين سياست گذاران سطوح  مختلف (کشور، صنعت و شرکت) در بخشهاي مختلف دنيا تلقي مي شود(شورچلو،2002). آنچه در رقابت پذيري يک سازمان حايز اهميت است، توانايي سازمان بر عمل و عکس العمل در درون محيط رقابتي است. عملکرد کسب و کار شامل عملکرد مشتري (رضايت و وفاداري مشتريان) و عملکرد بازار (حجم فروش و سهم بازار بالا) و عملکرد مالي (سود و بازگشت سرمايه در مقايسه با رقبا) است.
ادبيات بازاريابي نشان مي دهد كه شركت ها از قابليت ها براي تبديل منابع به خروجي بر اساس استراتژي آميخته بازاريابي استفاده مي كنند و از این جهت قابليت هاي بازاريابي به عملكرد كسب و كار مرتبط است. سانگ و همكارانش استدلال كردند كه قابليت بازاريابي به ساختار شركت و حفظ روابط بلند  مدت با مشتريان و اعضاي كانال توزيع كمك مي كند. قابليت بازاريابي يك تصوير قوي از نام تجاري ايجاد مي كند كه اجازه مي دهد تا شركت ها به عملكرد شركتي برتر دسترسي داشته باشند. مطالعات تجربي بين قابليت هاي بازاريابي و عملكرد مالي رابطه معناداري پيدا كرده است.
در این فصل از تحقیق به بیان کلیاتی از طرح تحقیق حاضر می پردازیم. بیان مسئله، اهمیت موضوع، فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق، بخشهای مهم این فصل از تحقیق می باشند.


فهرست مطالب بررسی رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق به شرح زیر میباشد:
فصل اول   
1-1- مقدمه    3
1-2- بیان مساله    3
1-3- اهمیت موضوع    6
1-4- اهداف تحقیق    7
1-5- فرضیه های تحقیق    7
1-5-1- فرضیه های اصلی تحقیق    7
1-5-2- فرضیه های فرعی تحقیق    8
1-6- قلمرو تحقیق    8
1-6-1- قلمرو موضوعی    8
1-6-2- قلمرو مکانی    8
1-6-3- قلمرو زمانی    8
1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات    8
1-7-1- قابلیت بازاریابی    8
1-7-2- قابلیت عملیاتی    9
1-7-3- عملکرد مالی    9
فصل دوم   
2-1- مقدمه    11
2-2- عملکرد مالی    11
2-2-1- رویکردهای مختلف ارزیابی عملکرد    12
2-2-2- مدلهاي ارزيابي عملكرد    13
2-2-2-1- مدلهاي حسابداري ارزيابي عملكرد    13
2-2-2-2- مدلهاي اقتصادي ارزيابي عملكرد    14
2-2-3- نسبتهای مختلف مورد استفاده در ارزیابی شرکتها    15
2-2-3-1- نسبتهای نقدینگی    15
2-2-3-1-1- مسئله نقدينگی    15
2-2-3-1-2- شاخص های سنتي اندازه گيري نقدينگي    16
2-2-3-1-3- شاخص های نوين اندازه گيري نقدينگي    17
2-2-3-1-3-1- شاخص فراگير نقدينگي    17
2-2-3-1-3-2- شاخص دوره تبديل وجه نقد    17
2-2-3-1-3-3- شاخص مانده نقدي خالص    17
2-2-3-2- نسبتهای فعالیت    17
2-2-3-3- نسبتهای سودآوری    18
2-2-3-4- نسبتهای سرمایه‌گذاری    19
2-2-3-5- نسبت پوشش    19
2-2-3-6- نسبتهای اهرمی    19
2-2-3-6-1- نسبت بدهی جاری    20
2-2-3-6-2- نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام    21
2-2-3-7- شاخص کارایی‌    22
2-2-4- بازده داراییها    22
2-2-4-1- نرخ بازده دارایی ها    24
2-2-4-2- ایرادات وارد بر نرخ بازده دارائی‌ها    25
2-2-5- بازده حقوق صاحبان سهام    29
2-2-5-1- نسبت ارزش دفتري به قيمت بازار    31
2-2-5-2- نسبت سود به قيمت    32
2-2-5-3- شاخص‌هاي كلان‌ اقتصادي    32
2-2-5-3-1- نرخ تورم    33
2-2-5-3-2- نرخ ارز    33
2-2-5-3-3- نرخ رشد نقدينگي    34
2-2-5-3-4- درآمد نفتي    34
2-2-5-4- اجزای بازده    35
2-3- مفهوم قابلیت    36
2-4- قابلیت های بازاریابی    37
2-4-1- اهمیت قابلیت بازاریابی در شرکت    41
2-4-2- دسته بندی قابلیت بازاریابی    41
2-4-3- مدل بلوغ فرايندهاي بازاريابي    43
2-4-4- اصول بنيادين مدل بلوغ فرآيندي    43
2-4-5- قابلیت هاي تخصصی شده بازاریابی    45
2-4-6- قابلیت هاي معماري بازاریابی    45
2-4-7- ارتباط بین قابلیت هاي معماري و تخصصی شده بازاریابی با عملکرد بازار    46
2-5- قابلیت های عملیاتی    47
2-6- پیشینه تحقیق    48
2-6-1- تحقیقات داخلی    48
2-6-2- تحقیقات خارجی    49
فصل سوم   
3-1- مقدمه    52
3-2- روش تحقیق    52
3-3- جامعه آماری    53
3-4- روش نمونه گیری و اندازه نمونه    54
3-5- ابزار گردآوری دادهها    54
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها    55
3-7- مدل ریاضی تحقیق    55
3-8- متغیرهای تحقیق    56
3-9- روش آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها    56
3-10- ماهیت و منابع داده ها برای تحلیل اقتصاد سنجی    57
فصل چهارم   
4-1- مقدمه    59
4-2- توصیف متغیرهای تحقیق    59
4-2-1- توصیف آماری متغیرهای تحقیق    60
4-3- آمار استنباطی    60
4-3-1- آزمون پایایی    60
4-3-2- آزمونهای چاو و هاسمن    61
4-3-3-  بررسی فرضیات تحقیق    62
فصل پنجم   
5-1- مقدمه    68
5-2- چکیده ای از ماهیت و تحلیل های پژوهش    68
5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه    68
5-4- مقایسه نتایج آزمون فرضیه با نتایج پیشین    70
5-5- محدودیت های تحقیق    70
5-6- پیشنهادات تحقیق    71
5-6-1- پیشنهادهایی برگرفته از یافته های پژوهش    71
5-6-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی    71
منابع    72
پیوست     78پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسی رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی مقاله بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد مالی پایان نامه قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی رویکردهای مختلف ارزیابی عملکرد اهمیت قابلیت بازاریابی در شرکت قابلیت هاي

مطالب مرتبط

بررسی رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق


گزارش کارآموزی آموزشگاه کامپیوتر

تحقیق بررسی تاثیر بازی درمانی در کاهش افسردگی کودکان

گزارش کارآموزی برق انواع پست برق

مبانی نظری معماری پایدار و توسعه پایدار (فصل دوم)

بررسي رابطه نوآوری و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر كلاس چهارم دو تا از مدارس شیراز

دانلود پرسشنامه تحریک پذیری

مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق مفاهیم و اهداف کیفیت زندگی کاری

اندازه گیری فرآیند

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران،

بررسی اثرات مالی شرکتها بر تورم