تحقیق بررسی رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان

فایل مورد نظر در مورد تحقیق بررسی رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
تحقیق بررسی رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان

تحقیق-بررسی-رابطه-بین-تعهد-مدیران-به-کارکنان-و-عملکرد-شغلی-آنان

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان،
در قالب Word و 107 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
هدف اصلي اين پژوهش رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان است. جامعه آماري تحقيق حاضر تعداد 840 نفر از کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان می‌باشد که در سال 1392 مشغول فعالیت بودند و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 242 نفر انتخاب شد. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. روش جمع‌آوری داده‌ها میدانی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه مشتمل بر 23 سؤال بوده است. این تحقیق از نظر نوع توصیفی، از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها میدانی است. ﭘﺲ از ﺗأیید رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻧﺨـﺴﺖ ‬‬30 ﻋﺪد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑﻴﻦ کارکنان ﺑـﻪ ﻃـﻮر ‬‬‬‬ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮاﻧﺒﺎخ، ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ‬‬ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. سپس این داده‌ها از طریق نرم‌افزار spss ورژن 18 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می‌گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می‌باشد، داده‌های جمع‌آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و فراوانی و نمودار میله‌ای و هیستوگرام ارائه می‌شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می‌باشد، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد بررسی قرار می‌گیرند. در نهایت می‌توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه‌های آماری اظهارنظر نمود. نتایج نشان داد که رابطه مثبتی بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در  اداره کل امور مالیاتی استان گیلان وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که بیشترین تأثیر در رابطه بین ابعاد تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی مربوط به متغیر توانمندسازی می‌باشد.

مقدمه
شناخت روش‌های مناسب جهت افزايش رضايت شغلي، تعهد سازماني و در نهايت بهبود عملکرد کارکنان و بهره‌وری سازمان امری حياتي است(دهقان، صدقياني و مرادی، 1390).
تحقیقات نشان می‌دهد که تعهد و رضايت شغلي باعث بهبود عملکرد سازمانی می‌شود(کریستوفر ، 2011).
بهبود عملکرد کارکنان و سازمان یکی از مهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی در سازمان محسوب شود(تاییگو و جیه ،2013).
امروزه کارکنان سازمان‌ها، دارايي‌های نامشهود و سرمايه‌های راهبردی سازمان محسوب مي‌شوند که به طور مستقيم بر عملکرد و بهره‌وری سازمان تأثیرگذار هستند(بختیاری، 1386).
کشف و درک رفتار کارکنان در سازمان و بهينه‌سازی آن متناسب با اهداف سازمان از اهميت فوق‌العاده‌ای برای مديران سازمان‌های گوناگون برخوردار است. رفتار سازماني نیز در این رابطه از اساسيترين مباحث سازمان و مديريت است که به بررسي و تحليل رفتار افراد و کارکنان در سازمان مي‌پردازد. از جمله متغيرهای اصلي حوزه رفتار سازماني، رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان است که در پيشرفت کار يک سازمان(سليماني و همکاران، 1387) و بهره‌وری آن نيز نقش ايفا مي‌کند(رابينز، 2002).
 بررسي‌ها نشان داده‌اند که با افزايش ميزان رضايت شغلي، خلاقيت و مولد بودن فرد، افزايش انگيزههای کاری بيشتر و غيبت از کار کمتر، تعهد سازماني بيشتر و سودآوری کسب و کار افزايش مي‌يابد(دهقان، 1391).
به علاوه، پايين بودن و يا نبودن رضايت شغلي و تعهد سازماني باعث کاهش عملکرد سازمان مي‌شود(گراويل و همکاران  ، 2005).
بنابراين، ميزان رضايت شغلي کارکنان يکي از مهم‌ترين شاخص‌های راهبردی در حوزه منابع انساني است که سازمان‌های بسياری از اين شاخص جهت سنجش اثربخشي: فعاليت‌های خود در حوزه منابع انساني استفاده مي‌کنند(دهقان، 1391).
هدف اصلي اين پژوهش رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان است.
فصل اول(کلیات تحقیق) شامل مواردی از قبیل بيان مسأله و اهميت و ضرورت انجام تحقيق و چارچوب نظری تحقیق هدف از انجام تحقيق حاضر بيان شده است و در اين راستا سؤالات و فرضيات مرتبط با موضوع تحقيق عنوان گرديده است و در نهایت قلمرو تحقیق بیان شده است.

فهرست مطالب تحقیق بررسی رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان  به شرح زیر میباشد:
فصل اول.کلیات تحقیق    1
1-1- مقدمه    2
1-2- بیان مسأله    3
1-3- چهارچوب نظری تحقیق    4
1-4- اهمیت ضرورت انجام تحقیق    5
1-5- اهداف تحقیق    6
1-6- فرضیه‌های تحقیق    7 
1-7- تعریف نظری و عملیاتی واژه‌های تحقیق    7
1-7-1-تعریف نظری    7
1-7-2- تعریف عملیاتی    8
1-8- قلمرو تحقیق    9
1-8-1- قلمرو موضوعی تحقیق    9
1-8-2- قلمرو مكاني تحقيق(جامعه آماري)    9
1-8-3- قلمرو زماني تحقيق    9
فصل دوم. مبانی نظری و پیشینه تحقیق    10
2-1- مقدمه    11
2-2- بخش اول: تعهد سازمانی    11
2-2-1- تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی    11
2-2-2- تاریخچه تعهد سازمانی    13
2-2-3- الگوها، نظریه‌ها و تئوری‌های تعهد سازمانی    14
2-2-3-1-  مدل «مودای» و همکاران    14
2-2-3-2- مدل «استیرز» و همکاران    15
2-2-3-3- دیدگاه «ریچرز»    16
2-2-3-4-  دیدگاه «بکر» و «بیلینگس»    17
2-2-3-5-  مدل «مارتین» و «نیکولاس»    18 
2-2-3-6- مدل «مایر» و «شورمن»    19 
2-2-3-7-  مدل «می‌یر» و «آلن»    20
2-2-4- اثرات تعهد سازمانی در سازمان    20
عوامل مؤثر تعهد سازمانی    23
نقش و تعهد سازمانی    24
ویژگی‌های شخصی و تعهد سازمانی    25
ویژگی‌های شغلی و تعهد سازمانی    26
ویژگی‌های سازمان و تعهد سازمانی    26
اخلاق کاری و تعهد سازمانی    27
2-2-5- جمع بندی    27
2-3- بخش دوم:  عملکرد شغلی    29
2-3-1- تعاریف و مفاهیم عملکرد شغلی    29
2-3-2- تاریخچه عملکرد شغلی    31
2-3-3-الگوها و نظریه‌های عملکرد شغلی    31
ماتریس عملکرد    32
مدل نتایج و تعیین‌کننده‌ها    33
هرم عملکرد    33
کارت امتیازدهی متوازن    35
فرایند کسب و کار    36
تحلیل ذی‌نفعان    36
مدل تعالی سازمان    37
چارچوب «مدوری» و «استیپل»    38
راهنمایی‌های انتخاب شاخص‌ها    39
2-3-4- اثرات عملکرد شغلی و ارزیابی آن در سازمان و کارکنان    40
 2-3-5- جمع بندی    42
2-4- بخش سوم: پیشینه تحقیق    44
2-4-1- مطالعات خارجی    44
2-4-2- مطالعات داخلی    44
فصل سوم. روش اجرای تحقیق    50
3-1- مقدمه    51
3-2- روش تحقيق    51
3-3- جامعه آماري    51
3-4- نمونه و روش نمونه‌گیری تحقیق    52
3-5- حجم نمونه    52
3-6- روش و ابزار جمع آوري داده‌ها    53
3-7- روايي ابزار اندازه گيري    53
3-8- پايایي ابزار اندازه‌گيري    54
3-9- روش تجزيه و تحليل داده‌ها    54
آزمون کولموگروف- اسمیرنوف(k-s )    55
فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها    57
4-1- مقدمه    58
4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان    59
4-3- توصیف متغیر های تحقیق    62
4-4- آزمون فرضیات تحقیق    67
4-5- بررسی تأثیر همزمان مؤلفه‌های تعهد برعملکرد شغلی    69
4-6- رتبه بندی ابعاد تعهد    70
فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادات    71
5-1- مقدمه    72
5-2- نتایج آمار توصیفی    72
5-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی    72
5-2-2- توصیف متغیرهای تحقیق    72
5-2-3- توصیف آماری سؤالات تحقیق    74
5-3- نتایج آمار استنباطی    75
5-4- پیشنهادات بر اساس یافته‌های تحقیق    77
5-5- پیشنهادات به محققین آتی    78
5-6- محدودیت‌های تحقیق    78
منابع فارسی    79
منابع خارجی    83
پیوست‌ها    87پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: تحقیق بررسی رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان پایان نامه تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی مقالخ مدیریت نظریه‌ها و تئوری‌های تعهد سازمان پروژه اثرات تعهد سازمانی در سازمان پایان نامه ویژگی‌های سازمان و تعهد سازمانی پایان نامه تعاریف

مطالب مرتبط

تحقیق بررسی رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان


دانلود پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

تحقیق بررسی تفاوت سازگاری زنان و کودکان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاق عاطفی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش جهت گیری مذهبی(فصل دوم)

Cf روت رایگان گوشی s3 -i9300-4.1.2

آشنایی با شاخص های بورس

ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف احساس تعلق به مدرسه (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق اختلال افسردگی (فصل 2)

پرسشنامه بهزیستی ذهنی

مبانی نظری بازاریابی خدمات و فروشندگی خدمات (فصل دوم)

کلیاتی جامع از شورای نگهبان