تحقیق بررسی حاکمیت شرکتي و ريسک در شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران

فایل مورد نظر در مورد تحقیق بررسی حاکمیت شرکتي و ريسک در شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
تحقیق بررسی حاکمیت شرکتي و ريسک در شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق-بررسی-حاکمیت-شرکتي-و-ريسک-در-شرکت-هاي-عضو-بورس-اوراق-بهادار-تهران

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی حاکمیت شرکتي و ريسک در شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران،
در قالب Word و 127 صفحه و قابل ویرایش.
رشته: مدیریت بازرگانی در گرایش مالی


========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و همچنین رابطه بین سهامداران نهادی و حاکمیت شرکتی و ازسوی دیگر رابطه بین سهامداران نهادی و ریسک نیز مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری و تحلیل اطلاعات در حیطه تحقیقات توصیفی است. نمونه آماری شامل 81  شرکت در طی دوره زمانی پنج ساله 1386 تا 1390 می باشد که از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده ابتدا به وسیله رگرسیون ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews  بررسی گردید تا بتوان پیش فرض های اساسی بررسی امور مالی در قالب معادلات خطی را بررسی کرد سپس این خطوط رگرسیون در قالب مدل علّی و با استفاده از نرم افزار  VisualPLS برای اجرای مدل مورد بررسی قرار گرفتند و فرضیه های تحقیق آزمون شدند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که یک رابطه منفی و معکوس بین ریسک و حاکمیت شرکتی برقرار است و افزایش شاخص حاکمیت شركتی ، موجب کاهش ریسک می گردد. از سوی دیگر نتایج تحقیق نشان دهنده یک رابطه مثبت بین سهامداران نهادی وحاکمیت شرکتی و همچنین یک رابطه منفی بین سهامداران نهادی و ریسک است. آزمون های انجام شده نشان می دهد که شاخص حاکمیت شرکتی و ریسک به طور مستقیم بر هم اثرگذار هستند و همچنین اثرگذاری این متغیرها بر یکدیگر از طریق دخالت متغیر سوم یعنی سهامداران نهادی نیز مورد تائید قرار گرفت.


فهرست مطالب تحقیق بررسی حاکمیت شرکتي و ريسک در شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران به صورت زیر میباشد:
چکیده    1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1)مقدمه    3
1-2)بیان مسأله    4
1-3)سؤال تحقیق    6
1-4)اهمیت و ضرورت تحقیق    6
1-5)اهداف تحقیق    7
1-6)چارچوب نظری تحقیق    7
1-7)فرضیه های تحقیق    10
1-8)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها    10
1-9)قلمرو تحقیق    12
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوعی تحقیق
بخش اول: ریسک    14
2-1-1) مقدمه    15
2-1-2) طبقه بندی ریسک    16
2-1-2-1)ریسک تجاری و غیرتجاری    16
2-1-2-2)ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک    18
2-1-2-3)ریسک مطلوب و نامطلوب    19
2-1-3) ریسک های مالی و غیرمالی    23
2-1-3-1) ریسک های مالی    24
2-1-4)اندازه گیری ریسک    29
2-1-5) عناصر اصلی ریسک    31
2-1-5-1) محتوا    32
2-1-5-2) فعالیت    32
2-1-5-3) شرایط    32
2-1-5-4) پیامدها    32
2-1-6)مدیریت ریسک    32
2-1-7)استراتژی های مدیریت ریسک    33
2-1-7-1)انتقال ریسک    33
2-1-7-2)اجتناب از ریسک    34
2-1-7-3)کاهش ریسک    34
2-1-7-4)پذیرش ریسک    34
بخش دوم:حاکمیت شرکتی    35
2-2-1) مقدمه    36
2-2-2) مشخصه حاکمیت شرکتی    37
2-2-3) اهداف حاکمیت شرکتی    38
2-2-4) منابع اصلی حاکمیت شرکت ها    39
2-2-4-1) قانون شرکت ها    39
2-2-4-2) قانون سهام    39
2-2-4-3) استانداردهای شرکت های بورس    40
2-2-5) انواع سیستم های حاکمیت شرکتی    40
2-2-5-1) سیستم های درون سازمانی    41
2-2-5-2) سیستم های برون سازمانی    42
2-2-6) حاکمیت شرکتی و اصلاح ساختار هیئت مدیره    43
2-2-7) تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیران اجرایی    44
2-2-8) حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار    45
2-2-9) سهامداران نهادی    47
2-2-10) سهامداران عمده در نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار ایران    48
2-2-11) حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی    49
2-2-12) سهامداران نهادی به عنوان ناظر    51
2-2-13) نقش سهامداران نهادی در نظارت و انتقال اطلاعات    52
2-2-14) سهامداران نهادی و مدیریت سود    53
2-2-14-1) سهامداران نهادی کوتاه مدت و مدیریت سود.    53
2-2-14-2) سهامداران نهادی بلندمدت و مدیریت سود.    53
بخش سوم:پیشینه تحقیق    55
2-3-1) مقدمه    56
2-3-2) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    56
2-3-3) تحقیقات انجام شده در داخل کشور    58
فصل  سوم:روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه    61
3-2) روش تحقیق    61
3-3) جامعه آماری    61
3-4)نمونه آماری    61
3-5) اندازه گیری متغیرهای تحقیق    62
3-5-1) متغیرهای مستقل    62
3-5-1-1) حاکمیت شرکتی    62
3-5-1-2) سهامداران نهادي    63
3-5-2) متغیر وابسته(ریسک)    63
3-5-3) متغیر های تعدیل گر    64
3-5-3-1) میانگین فروش    64
3-5-3-2) ترکیب دارایی هاي شرکت    64
3-5-3-3) سود تقسیمی    65
3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها    65
3-6-1) مدل های رگرسیون تحقیق    65
3-6-2) مدل علّی    71
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1) مقدمه    75
4-2) توصیف متغیرهای تحقیق    75
4-3) بررسی فرضیه های تحقیق    76
4-3-1) پیش فرض های رگرسیون خطی در سری زمانی    76
4-3-1-1) آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ( بررسی نرمال بودن متغیرها)    76
4-3-1-2) آزمون رامسی رست (فرض  خطی بودن مدل رگرسیونی)    77
4-3-1-3) آزمون چاو(پایداری ضرایب).    78
4-3-1-4) آزمون ریشه واحد    78
4-3-2) بررسی فرضیه های تحقیق بر اساس رگرسیون چندگانه    79
4-3-2-1) بررسی فرضیه اول    80
4-3-2-2) بررسی فرضیه دوم    81
4-3-2-3) بررسی فرضیه سوم    82
4-3-3) بررسی فرضیه های تحقیق در قالب مدل علّی    83
4-3-3-1)آزمون فرضیه های مدل تحقیق    83
4-3-3-2) نتایج مدل ساختاری    85
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
5-1)مقدمه    93
5-2) نتیجه گیری    93
5-2-1) توصیف متغیرهای تحقیق    93
5-2-2) نتایج آزمون فرضیه ها    94
5-3) بحث    95
5-4) پیشنهادهای کاربردی    97
5-5) پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی    97
5-6) محدودیت های تحقیق    98
منابع و مآخد    99
ضمائم و پیوست ها    104


پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.


دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: تحقیق بررسی حاکمیت شرکتي و ريسک در شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران حاکمیت شرکتی ریسک سهامداران نهادی ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک ریسک های مالی و غیرمالی استراتژی های مدیریت ریسک سیستم های درون سازمانی حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرک

مطالب مرتبط

تحقیق بررسی حاکمیت شرکتي و ريسک در شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران


پایان نامه آسیب شناسی فرهنگی تجدد در هنرهای تجسمی معاصر ایران

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی کیفیت زندگی (فصل 2)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت(فصل دوم پایان نامه)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی کیفیت اطلاعات مالی و اجتناب مالیاتی

طرح توجیهی خدمات فنی خودرو

دانلود طرح توجیهی احداث آموزشگاه زبان انگليسي

پرسشنامه آزمون خلاقیت شغلی (جزنی)

فصل دوم ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش نظریه های مدیریت سود و جنسیت مدیران (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جنبش های اجتماعی، نقش اینترنت و تاثیر اجتماعی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم رضایت از زندگی(فصل دوم)