تحقیق بررسی تحلیل مقایسه ای مبانی رفتار سازمانی کارمندان دانشگاه شیراز

فایل مورد نظر در مورد تحقیق بررسی تحلیل مقایسه ای مبانی رفتار سازمانی کارمندان دانشگاه شیراز می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
تحقیق بررسی تحلیل مقایسه ای مبانی رفتار سازمانی کارمندان دانشگاه شیراز

تحقیق-بررسی-تحلیل-مقایسه-ای-مبانی-رفتار-سازمانی-کارمندان-دانشگاه-شیراز

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تحلیل مقایسه ای مبانی رفتار سازمانی کارمندان دانشگاه شیراز،
در قالب Word و 339 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
این پژوهش به منظور تحلیل مقایسه ای مبانی رفتار سازمانی در بین کارمندان دانشگاه شیراز، به روش پیمایشی طرح ریزی و اجرا شده است. در این راستا، مبانی رفتار سازمانی، مبتنی بر مبنای نظری و سوابق پژوهشی موضوع، در قالب یک الگوی مفهومی متشکل از سه بعد فردی، گروهی و سازمانی و 23 عامل مربوط به آنها صورتبندی شد. این ابعاد و عوامل مبنای تهیه ابزار پژوهش (پرسشنامه) قرار گرفتند و تأثیر مبانی رفتار سازمانی در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز بر حسب آنها مورد ارزیابی قرار گرفتند. پرسشنامه توسط 250 نفر از بین 1100 نفر کارمندان دانشگاه که با استفاده از روش تصادفی طبقه ای ساده انتخاب شده بودند تکمیل شد و عودت یافت. نتایج آزمون تی تست تک نمونه ای در این پژوهش نشان داد که میانگین تأثیر مبانی فردی رفتار سازمانی در رفتار کارمندان دانشگاه در حد بالا (X ̅>Q3) و میانگین تأثیر مبانی گروهی و سازمانی رفتار سازمانی در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز در حد متوسط Q3<X ̅<Q2)) قرار دارد. همچنین محاسبه‌های انجام شده با استفاده از روش تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر نشان داد که در بین عوامل فردی رفتار سازمانی، عوامل توانایی های فردی و ویژگیهای بیوگرافیک به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را در رفتار کارمندان دانشگاه دارند. در بین عوامل گروهی رفتار سازمانی، عوامل رهبری و سیاست به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز دارند و در بین عوامل سازمانی رفتار سازمانی نیز عوامل طراحی کار و محیط به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را در رفتار آنان دارند. به علاوه ابعاد رفتار سازمانی به ترتیب تأثیر در رفتار کارمندان عبارتند از بعد فردی، بعد سازمانی و بعد گروهی و مجموعه عوامل تأثیر گذار بر رفتار کارمندان نیز به ترتیب اولویت عبارتند از توانایی، شخصیت، هوش، رهبری، یادگیری، طراحی کار، فرهنگ، جو، ویژگیهای گروه، انگیزش، نگرش، نظام اعتقادی، تکنولوژی، استراتژی، ادراک، قدرت، ساختار، ویژگیهای بیوگرافیک، ارتباطات، محیط، سرمایه اجتماعی، تعارض و سیاست است.

مقدمه
ازدهه 1950 میلادی تاکنون،بخشی ازادبیات نظریه سازمانی توجه عمیقی به تعریف،تبیین وتحلیل اثربخشی سازمانی داشته است واثربخشی سازمانی برای همه سازمان‌ها و مؤسسات یک مسأله ضروری واساسی شمرده میشود (روجاس ، 2000). ازطرفی عملکرد و اثربخشی سازمانی رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند به گونه‌ای که تحقیقات درطی 35 سال گذشته نشان داده است که نه تنها دومفهوم عملکرد واثربخشی از یکدیگرمستقل نبودهاند بلکه درهم تنیده نیز میباشند (شنهاو ،شرام وآلون ، 1994،زکی،ادیبی سده و یزدخواستی، 1385) و شاخص اثربخشی نیز برای ارزیابی عملکردسازمانی به کاربرده میشود (زکی،ادیبی سده و یزدخواستی، 1385). از طرف دیگر، اثربخشی سازمانی براساس تعریف دفت  (1380) عبارت است ازدرجه یامیزانی که سازمان‌ها به اهداف مورد نظر خود می‌رسند و ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺗﺤﻘـﻖ ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﻳـﻚ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳـﺎ ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ(ﻫﻮ، ٢٠٠٨).
نکته مهم این است که دنیای مادنیای سازمان‌ها می‌باشد وگرداننده اصلی این گردونه انسان‌ها هستند. آنانند که به کالبد سازمان‌ها جان میبخشند و تحقق هدفها را میسر میسازند. بدون انسان سازمان بی معنی ومدیریت امری موهوم است. ازاینروی، بررسی رفتارانسان‌هادرسازمان یا مبحث رفتارسازمانی همواره درعرصه مدیریت وسازمان ازاهمیت ویژه ای برخوردار بوده و اندیشمندان این رشته را به نگارش آثار بی‌شماری ترغیب ساخته است، چرا که نیروی انسانی سازمان مهمترین عنصر و بزرگترین ثروت آن محسوب میشود. در واقع نیروی انسانی، نیروی محرک سازمان‌ها درجهت رسیدن به اهدافشان قلمداد میشوند. امروزه مانند گذشته نیست که مزیت رقابتی یک سازمان تنها در تکنولوژی و ابزارآلات پیشرفته خلاصه شود، بلکه بزرگترین مزیت یک سازمان در به کارگیری نیروی خلاق و ماهر است. سازمانهای امروزی در واقع نیازمند افرادی هستند که بتوانند بااستفاده از دانش و مهارت و تعهد خود موجبات اثربخشی سازمان را فراهم آورند و به کارگیری آنها نیازمند زبده بودن مدیریت و توانایی او درتشخیص،کنترل و بعضا ًاصلاح رفتارآنها میباشد.
از طرف دیگر موفقیت و اثربخشی سازمانی به طور قابل توجهی به دانش آن، عوامل سازمانی و استفاده از منابع سازمانی بالقوه و بخصوص مدیریت بستگی دارد. به علاوه دانستن الگوهای رفتاری در سازمان و روابط آنها با ابعاد مختلف سازمانی می‌تواند نقش مهمی در مدیریت مسائل سازمان داشته باشد. رفتار در سازمان تنها حاصل عملکرد انتظارات رسمی، نیازهای فردی و اهداف سازمانی نیست بلکه نتیجه ارتباطات پویای بین این عناصر می‌باشد (اشراقی، هراتی، ابراهیمی، نصیری، 2011).
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪرﻓﺘﺎراﻓﺮاد در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﻛﺎري از دﻳﺮ ﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻇﻬﻮر رﺷﺘﻪ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎلﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ دﻫﻪ 1960 در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺟﺪﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﻌﻲ در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز آنﻫﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ (حاج کریمی، طبرسا و رحیمی، 1386) ولی به طور کلی رفتار سازمانی با توجه خاصی که به تأثیر عناصر و عوامل مختلف فردی  تا سازمانی بر رفتار درون سازمان دارد در بهسازی  عملکرد افراد و متعاقباً اثربخشی فردی و سازمانی تأثیر غیر قابل انکاری دارد(رابینز و جاج، 2008).

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه    2
1-2-  بیان مسأله    4
1-3-  ضرورت و اهمیت پژوهش    7
1-4- اهداف پژوهش    11
1-5- سؤالات پژوهش    11
1-6-  تعاریف مفهومی متغیر ها    12
1-6-1-رفتار سازمانی    12
1-6-2-مبانی رفتار سازمانی    12
1-6-3-عوامل فردی    12
 1-6-4 -عوامل گروهی    13
1-6- 5-عوامل سازمانی    13
1-7- تعاریف عملیاتی متغیر ها    14
1-7-1 - مبانی رفتار سازمانی    14
2-7-2- عوامل فردی    14
1-7-3- عوامل گروهی    14
1-7-4- عوامل سازمانی    15
1-7-5- معیارهای مقایسه    15
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-مقدمه    17
2- 1 - مبانی نظری    17
2-2- سطوح، مدلها و چارچوبهای رفتار سازمانی    20
2-3- بعد فردی    23
2-3-1- ویژگیهای بیوگرافیک    24
2-3-1-1- سن    24
2-3-1-2- جنسیت    24
2-3-1-3- وضعیت تأهل    24
2-3-2- شخصیت    25
2-3-2-1- تعاریف مختلف در باب شخصیت    25
2-3 -2-2-سطوح مختلف شخصیت    26
2-3-2-3-  نظریه های مختلف در باب شخصیت    26
2-3-2-3-1-رویکردهای نظریه ای    26
2-3-2-3-2-رویکرد اندیشه نگارانه    28
2-3-2-3-3-  رویکرد تحلیل روانشناختی و رویکرد شناختی    29
2-3-2-3-4-نظریات نوع شناختی    29
2-3-2-3-5- رویکرد خصایص    30
2-3-2-3-6-رویکرد انسان شناسانه    31
2-3-2-3-7-رویکرد التقاطی یا تلفیقی     31
2-3-2-3-8-رویکردهای مربوط به رشد    31
2-3-2-3-9- رویکرد خصایص اجتماعی، ادراک شخصی و ثبات عاطفی     32
2-3-2-4- نقش شخصیت در رفتار    33
2-3-3- هوش    34
2-3-3-1- تعاریف مختلف در باب هوش    34
2-3-3-2- انواع هوش    34
2-3-3-3- نقش هوش در رفتار    36
2-3-4- توانایی‌    37
2-3-4-1- تعاریف موجود در باب توانایی    37
2-3-4-2- انواع توانایی    37
2-3-4-3- نقش توانایی در رفتار    40
2-3-5- نظام اعتقادی    40
2-3-5-1- انواع ارزش ها    41
2-3-5-2- منابع ارزش    43
2-3-5-3- نقش نظام اعتقادی و ارزشها در رفتار    43
2-3-6- نگرش‌ها    44
2-3-6-1- تعاریف موجود پیرامون نگرش    44
2-3-6-2- کارکرد های نگرش    44
2-3-6-3- تفاوت ارزشها و نگرشها    45
2-3-6-4- اجزای تشکیل دهنده نگرش    46
2-3-6-5- نگرشهای مربوط به رفتار سازمانی    46
2-3-6-5-1- رضایت شغلی    47
2-3-6-5-2- تعهد سازمانی    47
2-3-6-5-3-  ناهماهنگی شناختی    48
2-3-6-6- نقش نگرش در رفتار    48
2-3-7- ادراک    49
2-3-7-1- تعاریف مربوط به ادراک    50
2-3-7-2- کاربرد ادراک در رفتار سازمانی    50
2-3-7-3- نظریه های موجود در باب ادراک    50
2-3-7-3-1- نظریه اسناد    50
2-3-7-3-2-کانون کنترل    51
2-3-7-4- عوامل تأثیرگذار بر ادراک افراد    51
2-3-7-5- نقش ادراک در رفتار    52
2-3-8- یادگیری    53
2-3-8-1- تعاریف موجود در باب یادگیری    53
2-3-8-2- نظریه های موجود در باب یادگیری    54
2-3-8-2-1- نظریه های رفتاری    54
2-3-8-2-2- نظریات شناختی    55
2-3-8-3- انواع یادگیری    56
2-3-8-4- نقش یادگیری در رفتار    56
2-3-9- انگیزش    57
2-3-9-1- تعاریف موجود در باب انگیزش    57
2-3-9-2- ابعاد انگیزش    57
2-3-9-3- عناصر متشکله انگیزش    58
2-3-9-4- نظریه های موجود در باب انگیزش    58
2-3-9-4-1- نظریه های محتوایی    58
2-3-9-4-2- نظریه های فرایندی    59
2-3-9-5- نقش انگیزش در رفتار    61
2-4- بعد گروهی    63
2-4-1- ویژگی های گروه    64
2-4-1-1- نقش    64
2-4-1-2- هنجارها    65
2-4-1-3- موقعیت    65
2-4-1-4- اندازه    65
2-4-1-5- انسجام    66
2-4-1-6- ترکیب گروه    66
2-4-1-7- مقام فردی    67
2-4-2- دلایل پیوستن افراد به گروهها    67
2-4-3- رهبری    68
2-4-3-1- تعاریف موجود در باب رهبری    68
2-4-3-2- ابعاد متمایز کننده رهبری و مدیریت در سازمان    69
2-4-3-3- دیدگاههای مختلف در باب رهبری    70
2-4-3-3-1- رویکرد خصایص    71
2-4-3-3-2-رویکرد رفتاری    71
2- 4-3-3-3-رویکرد کارکردی (گروهی)    73
2-4-3-4- سبک های رهبری    77
2-4-3-5- نقش رهبری در رفتار    78
2-4-4- ارتباطات    78
2-4-4-1- تعاریف موجود در باب ارتباطات    79
2-4-4-2- کارکردهای ارتباطات در سازمان    79
2-4-4-3- کانالها و جهت های ارتباطی در سازمان    80
2-4-2-4- انواع ارتباطات     80
2- 4-5- نظریه اسلام در مورد ارتباطات    82
2-4-6- موانع ارتباطی در سازمان    82
2-4-7- نقش ارتباطات در رفتار    83
2-4-7- قدرت    83
2-4-7-1- تعاریف قدرت    84
2-4-7-2- منابع و سطوح قدرت در سازمان    85
2-4-7-3- زوایای مهم قدرت    88
2-4-7-4- انواع دیدگاهها و رویکردها در باب قدرت سازمانی    88
2-4-7-4-1- رویکردهای احتمالی قدرت    88
2-4-7-4-2- قدرت ناشی از ساختار    88
2-4-7-4-3- رویکردهای کثرت گرایی به قدرت     89
2-4-7-4-4- ﺑﺮرﺳﻲﻗﺪرتدردﻳﺪﮔﺎهﺳﺎﺧﺘﺎري    89
2-4-7-4-5- ﺑﺮرﺳﻲﻗﺪرتدردﻳﺪﮔﺎهﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازانﻛﻨﺶﻣﺘﻘﺎﺑﻞ    90
2-4-7-4-6- دیدگاه اسلام در مورد قدرت    91
2-4-7-5- نقش قدرت در رفتار    91
2-4-8- سیاست    92
2-4-8-1- تعاریف سیاست    92
2-4-8-2- دلایل بروز رفتار سیاسی در سازمان    93
2-4-8-3-  عوامل بروز رفتار سیاسی    93
2-4-8-4- سطوحعمل سیاسی در سازمان    95
2-4-8-5- دیدگاه‌های مربوط به سیاست درسازمان    95
2-4-8-6- سیاست به عنوان وسیله ای برای حفاظت شخصی    96
2-4-8-7- انواع راهبردهای سیاسی    96
2-4-8-8-شکل گیری رفتار سیاسی و تأثیر آن در سازمان    97
2-4-8-9- انواع رفتارهای سیاسی در سازمان    98
2-8-8-9-1- انواع تاکتیکهای سیاسی    98
2-6-8-9-2- انواع  بازیهای سیاسی    100
2-4-8-9-3-  انواع بازیهای قدرت    102
2-4-8-10- نقش سیاست در رفتار    103
2-4-9- تعارض    104
2-4-9-1- تعاریف موجود پیرامون تعارض    105
2-4-9-2- کارکردهای تعارض در سازمان    106
2-4-9-3- انواع و سطوح تعارض سازمانی    107
2-4-9-4- طرق بررسی تعارض در سازمان    109
2-4-9-5- منابع تعارض در سازمان    110
2-4-9-7- عوامل بروز تعارض در سازمان    110
2-4-9-9- دیدگاههای موجود در رابطه با تعارض    111
2-4-9-9-1- دیدگاه نظریه پردازان کلاسیک    111
2-4-9-9-2- دیدگاه نهضت روابط انسانی    111
2-4-9-9-3- دیدگاه تعاملگرایان    111
2-4-9- 10- نقش تعارض در رفتار    112
2-4-10 - سرمایه اجتماعی    113
2-4-10-1- تعاریف موجود    113
2-4-10-2- مزایای سرمایه اجتماعی    115
2-4-10-3- تأثیرات سرمایه اجتماعی    115
2-4-10-4- ابعاد سرمایه اجتماعی    115
2-4-10-5- سطوح تحلیل سرمایه اجتماعی    116
2-4-10-6- عناصر و ابعاد سرمایه اجتماعی    116
2-4-10-7- منابع، مکانیسمها و پیامدهای سرمایه اجتماعی    119
2-4-10-8- نقش سرمایه اجتماعی در رفتار    120
2-5- بعد سازمانی    121
2-5-1- ساختار    121
2-5-1-1- تعاریف موجود در باب ساختار    121
2-5-1-2- عناصر سازنده ساختار سازمانی    122
2-5-1-5- انواع رویکردهای مربوط به ساختار     123
2-5-1-5-1- رویکردهای اولیه    123
2-5-1-5-2- رویکردهای سنتی    123
2-5-1-5-3- رویکرد روابط انسانی    123
2-5-1-5-4-رویکرد اقتضایی    124
2-5-1-6- انواع ساختار سازمانی    124
2-5-1-6- نقش ساختار در رفتار    126
2-5-2- استراتژی    127
2-5-2-1- تعاریف موجود پیرامون استراتژی    127
2-5-2-2- چارچوب های استراتژی    129
2-5-2-3- رویکردهای مختلف در مورد استراتژی    129
2-5-2-3-1- مکتب تدبیر    130
2-5-2-3-2- مکتب برنامه ریزی    130
2-5-2-3-3- مکتب جایگاه یابی    130
2-5-2-3-4- مکتب کارآفرینی    131
2-5-2-3-5- مکتب ادراکی    131
2-5-2-3-6-  مکتب یادگیری    131
2-5-2-3-7- مکتب قدرت گرایی    131
2-5-2-3-8- مکتب فرهنگی    132
2-5-2-3-9- مکتب محیط گرایی    132
2-5-2-3-10- مکتب تلفیقی    132
2-5-2-4- نقش استراتژی در رفتار    132
2-5-3- تکنولوژی    133
2-5-3-1- تعاریف موجود    133
2-5-3-2- انواع تکنولوژی    134
2-5-3-2-1- تکنولوژی عملیاتی    134
2-5-3-2-2- تکنولوژی اطلاعاتی    135
2-5-3-3- دیدگاههای موجود پیرامون تکنولوژی    135
2-5-3-3-1- دیدگاه تامپسون    135
2-5-3-3-2- دیدگاه وودوارد 1980    135
2-5-3-3-3- دیدگاه پرو 1970    135
2-5-3-4- سطوح مختلف تکنولوژی    136
2-5-4- طراحی کار    136
2-5-4-1- تعاریف موجود    137
2-5-4-2- رویکردها و مدلهای مربوط به طراحی کار     137
2-5-4-2-1- رویکرد فردریک تیلور(1900)    137
2-5-4-2-2- ساده سازی شغل    137
2-5-4-2-3- بزرگ سازی شغل    137
2-5-4-2-4- چرخش شغل    137
2-5-4-2-5-غنی سازی شغل    138
2-5-4-2-6- پردازش اطلاعات اجتماعی    138
2-5-4-2-7- مدل ویژگیهای شغل    138
2-5-4-4- نقش طراحی کار در رفتار    139
2-5-5- فرهنگ    140
2-5-5-1- تعاریف موجود پیرامون فرهنگ سازمانی    140
2-5-5-2- عملکرد فرهنگ سازمانی    141
2-5-5-3- اجزای فرهنگ سازمانی و سطوح تحلیل فرهنگ در سازمان    142
2-5-5-5- ویژگیهای اساسی فرهنگ سازمانی    143
2-5-5-6- انواع فرهنگ سازمانی    144
2-5-5-7- نقش فرهنگ در رفتار    147
2-5-6- جو سازمانی    148
2-5-6-1- تعاریف موجود    149
2-5-6-2- تفاوت فرهنگ و جو سازمانی    150
2-5-6-3- ابعاد جو    151
2-5-6-4- انواع جو سازمانی    152
2-5-6-5- دیدگاههای گوناگون در مورد شکل گیری جّوسازمانی    156
2-5-6-5-1- رویکردساختاری    156
2-5-6-5-2- رویکرد ادراکی    156
2-5-6-5-3- رویکرد تعاملی    156
2-5-6-5-4- رویکردفرهنگی    157
2-5-6-5-5- رویکرد بعد خاص جو    157
2-5-6-5-6- رویکرد جهانی    157
2-5-6-5-7- رویکرد چند بعدی جهانی    157
2-5-6-5-8- رویکرد قلمرو خاص    157
2-5-6-6- رابطه و تأثیر جو سازمانی بر سطوح مختلف سازمانی    158
2-5-6-7- نقش جوسازمانی در رفتار    158
2-5-7- محیط سازمانی    159
2-5-7-1- تعاریف موجود    160
2-5-7-2- انواع محیط سازمانی    160
2-5-7-3- ویژگی‌های محیط سازمانی     162
2-5-7-4- نقش اقتضائات محیطی در رفتار    163
2-6- جمع بندی و نتیجه گیری    164
2-7- پیشینه های پژوهش    167
2-7-1- پیشینه انگیزش    167
2-7-1-1- پژوهشهای داخلی    167
2-7-1-2- پژوهشهای خارجی    170
2-7-2- نگرش    171
2-7-2-1- پژوهشهای داخلی    171
2-7-2-2- پژوهشهای خارجی    172
2-7-3- نظام اعتقادی    173
2-7-3-1- پژوهشهای داخلی    173
2-7-3-2- پژوهشهای خارجی    174
2-7-4- ادراک    175
2-7-4-1- پژوهشهای داخلی    175
2-7-4-2- پژوهشهای خارجی    177
2-7-5- توانایی    178
2-7-5-1- پژوهشهای داخلی    178
2-7-5-2- پژوهشهای خارجی    178
2-7-6- هوش    179
2-7-6-1- پژوهشهای داخلی    179
2-7-6-2- پژوهشهای خارجی    182
2-7-7- یادگیری    183
2-7-7-1- پژوهشهای داخلی    183
2-7-7-2- پژوهشهای خارجی    184
2-7-8- شخصیت    185
2-7-8-1- پژوهشهای داخلی    185
2-7-8-2- پژوهشهای خارجی    186
2-7-9- رهبری    188
2-7-9-1- پژوهشهای داخلی    188
2-7-9-2- پژوهشهای خارجی    190
2-7-10- ارتباطات    191
2-7-10-1- پژوهشهای داخلی    191
2-7-10-2- پژوهشهای خارجی    192
2-7-11- قدرت    193
2-7-11-1- پژوهشهای داخلی    193
2-7-11-2- پژوهشهای خارجی    194
2-7-12- سیاست    194
2-7-12-1- پژوهشهای داخلی    194
2-7-12-2- پژوهشهای خارجی    196
2-7-13- تعارض    197
2-7-13-1- پژوهشهای داخلی    197
2-7-13-2- پژوهشهای خارجی    198
2-7-14- سرمایه اجتماعی    199
2-7-14-1- پژوهشهای داخلی    199
2-7-14-2- پژوهشهای خارجی    200
2-7-15- فرهنگ    201
2-7-15-1- پژوهشهای داخلی    201
2-7-15-2- پژوهشهای خارجی    203
2-7-16- تکنولوژی    203
2-7-16-1- پژوهشهای داخلی    203
2-7-16-2- پژوهشهای خارجی    203
2-7-17- ساختار    204
2-7-17-1- پژوهشهای داخلی    204
2-7-17-2- پژوهشهای خارجی    206
2-7-18- جو    208
2-7-18-1- پژوهشهای داخلی    208
2-7-18-2- پژوهشهای خارجی    211
2-7-19- استراتژی    213
2-7-19-1- پژوهشهای داخلی    213
2-7-19-2- پژوهشهای خارجی    214
2-7-20- محیط    215
2-7-20-1- پژوهشهای داخلی    215
2-7-20-2- پژوهشهای خارجی    216
2-7-21- طراحی شغل    216
2-7-21-1- پژوهشهای داخلی    216
2-7-22-2- پژوهش های خارجی    217
2-7-22- ویژگیهای بیوگرافیک و ویژگیهای گروه    217
2-7-22-1- پژوهشهای داخلی    217
2-7-22-12- پژوهشهای خارجی    218
2-8- جمع بندی فصل دوم    219
فصل سوم: روش پژوهش
3- مقدمه    227
3- 1- روش پژوهش    227
3-2- جامعه آماري    227
3-3- نمونه و روش نمونه‌گيري    228
3-4- ابزار پژوهش     229
3-5- روایی  و پایایی مقیاس     230
3-5-1-روایی و پایایی ابعاد رفتار سازمانی     230
3-5-2 - روایی و پایایی عوامل رفتار سازمانی    230
3-6- روش جمع آوري اطلاعات     232
3 – 7- روش تجزيه و تحليل داده‌ها    232
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1 مقدمه    234
4-2- تجزیه و تحلیل داده ها    234
4-2-1- سؤال اول: تأثیر مبانی فردی رفتار سازمانی در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز به چه میزان است؟    234
4-2-2-  سؤال دوم: تأثیر مبانی گروهی رفتار سازمانی در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز به چه میزان است؟    235
4-2-3- سؤال سوم: تأثیر مبانی سازمانی رفتار سازمانی دررفتار کارمندان دانشگاه شیراز به چه میزان است؟    236
4-2-4- سؤال چهارم: آیا تفاوت معناداری بین میزان تأثیر عوامل بعد فردی رفتار  در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز وجود دارد؟    237
4-2-5- سؤال پنجم: آیا تفاوت معناداری بین میزان تأثیر عوامل بعد گروهی در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز وجود دارد؟    239
4-2-6- سؤال ششم: آیا تفاوت معناداری بین میزان تأثیر عوامل بعد سازمانی در رفتارکارمندان دانشگاه شیراز وجود دارد؟    240
4-2-7- سؤال هفتم: آیا تفاوت معناداری بین میزان تأثیر مجموعه عوامل فردی، گروهی و سازمانی در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز وجود دارد؟     242
4-3- خلاصه نتایج پژوهش    245
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
5-1- مقدمه    247
5-2- بحث و نتیجه‌گیری    248
5-3- نتیجه‌گیری نهایی    262
5-4- محدودیت¬ها    264
5-4-1-  محدودیت‌های اجرایی    264
5-4-2- محدودیت‌های پژوهشی    264
5-5-پیشنهادها    264
5-5-1-پیشنهادهای کاربردی    264
‌5-5-2- پیشنهادهای پژوهشی    266
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی    268
منابع لاتین    277
پیوست
پیوست1 مقیاس ارزیابی عوامل رفتار سازمانی     310پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: تحقیق بررسی تحلیل مقایسه ای مبانی رفتار سازمانی کارمندان دانشگاه شیراز سطوح مدلها و چارچوبهای رفتار سازمانی نظریه های مختلف در باب شخصیت رویکرد تحلیل روانشناختی و رویکرد شناختی کاربرد ادراک در رفتار سازمانی ابعاد متمایز کننده رهبری و مدیریت در