بررسی مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان

فایل مورد نظر در مورد بررسی مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان

بررسی-مدیریت-پایدار-شهری-با-تاکید-بر-مشارکت-شهروندان

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان،
در قالب Word و 127 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
قرن بیستم با توجه به افزایش جمعیت شهری، تغییر  شیوه زندگی، فاصله بین ذینعفان مدیران و برنامه ریزان شهری ، توسعه پایدار را به عنوان یکی از مهمترین پارادایم های مدیریت شهری در سطوح مختلف مطرح کرده است . از ابعاد اصلی توسعه پایدارشهری مدیریت یکپارچه شهری، حکمروایی خوب شهری و مشارکت است.
یکی از عوامل دستیابی به رشد اجتماعی، حضور در عرصه های اجتماعی و مشارکت شهروندان در مدیریت شهری است. مشارکت اجتماعی زمینه های شکوفایی توانمندی های فرد و بهبود عملکرد مدیران شهری را به دنبال دارد. امروزه برنامه ریزان و سیاست گذاران شهری  جذب حداکثری مشارکت مردم را یکی از راهبردهای مدیریت بهینه شهری می دانند.
عليرغم تمام تلاش هاي انجام شده در ايران، تا به حال فرآيند مشاركت به عنوان يك فرهنگ عمومي در انديشه و عمل شهروندان، از جايگاه مناسبي برخوردار نيست يا كمرنگ است. مشاركت به عنوان يك كنش اجتماعي ريشه در باورها، نگرش ها و ارزش هاي اجتماعي افراد جامعه دارد و براي تحقق مشاركت افراد بايستي اعتماد، رضايت و آگاهي آنها را در فضاي مناسب و مطمئن جلب كرد وگرنه مشاركت در شكل مفهومي و جامعه شناختي آن پديد نخواهد آمد .
از جديدترين اسلوب ها و زمينه هاي مشاركتي، مشاركت شهروندان در مديريت شهري در جهت اداره شهرهاست. اين مشاركت يكي از الزامات زندگي اجتماعي مدرن است و هنگامي تحقق مي يابد كه شهرنشينان از شرايط فردگرايي و انزواي اجتماعي خارج و از طريق تحقق حقوق شهروندي، از حالت فرديت به طريق شهروندگرايي و جمعيت تغيير هويت دهد. ما در این تحقیق به بررسی وضعیت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری منطقه 8 تهران پرداختیم.این پژوهش از نظر هدف کاربردی،توسعه ای و از نظر شیوه انجام ،توصیفی و تحلیلی بوده و بر اساس مطالعه کتابخانه ای و تکمیل پرسشنامه انجام شده است.ابتدا با استفاده از منابع و مدارک علمی از جمله،کتابها،مقالات داخلی و خارجی،سایت اینترنتی و پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری مرتبط با تحقیق استفاده شده است.در بخش مطالعات میدانی با مراجعه حضوری به منطقه مورد مطالعه ،داده های مورد نیاز به شیوه مختلف مشاهده و تکمیل پرسشنامه تهیه شده است.تجزیه تحلیل داده-ها شامل دو بخش توصیفی و تحلیلی از طریق نرم افزار spss انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق را ساکنان منطقه 8 تهران تشکیل می دهند. نتایج نشان می-دهد که میزان مشارکت شهروندان در شکل گیری مدیریت پایدار شهری در سطح پایین قرار دارد و مهمترین عامل تاثیر گذار بر افزایش مشارکت شهروندان الگوی حکمروایی خوب شهری است و اینکه برنامه ریزی جهت ارتقا میزان مشارکت شهروندان در امور شهری باید در الویت برنامه های توسعه محله ای قرار بگیرد.

فهرست مطالب:
فصل اول
1-1-طرح مسئله    2
1-2- سوال اصلی تحقیق    3
1-3- فرضیه تحقیق    3
1-4- اهداف تحقیق    3
1-5- روش تحقیق    3
1-6- نمونه گیری    3
1-7- روش تحليل اطلاعات و داده ها    4
1-8- پيشينه تحقیق    4
1-9- تعريف واژگان کلیدی    5
1-10- مشارکت مردمی    6
2-1-مقدمه    9
2-1-1-مفهوم حکمراني    9
2-1-3-حکمراني شهري    9
2-1-4-گذار از حکومت شهري  به حکمراني شهري    11
2-1-5-اهداف حکمراني شهري    12
2-2-مدیریت شهری:    13
2-2-1-مدلهاي مديريت شهري    14
2-2-2-تعريف حكومت محلي و سازمان محلي    15
2-2-3-انواع سازمان هاي محلي    15
2-3-جايگاه محوري شهرداريها در نظام مديريت شهري    16
2-3-1-مدیریت مشارکتی:    18
2-4- مشارکت:    20
2-4-1-نظریه وکالتی:    22
2-4-2-نظریه مشارکتی:    22
2-4-3-نظریه پایه برنامه ریزی مشارکتی    23
2-4-4-ویژگی ها و مراتب مشارکت    24
2-4-5-ديدگاه هاي نظري درباره مشاركت:    24
2-4-6-مصاديق مختلف مشاركت:    24
2-4-7-عناصر ( اركان ) اساسي مشاركت:    25
2-4-8-موانع مشاركت:    25
2-4-9-ويژگي هاي مشاركت:    26
2-4-10-انواع مشارکت    27
2-4-11-نظریه های رایج در زمینه مشارکت    28
2-5-شهروند، شهروند مداری و جایگاه آن در حقوق شهری    30
2-5-1-شهروندی و فلسفه وجودی آن    30
2-5-2-ساز و کار رابطه شهروندی-شهرداری: حقوق و وظایف متقابل    32
2-5-3-مفهوم و حقوق شهروندی در ایران    33
2-5-4-غیبت شهروندی در قوانین شهری ایران    35
2-6-1-توسعه پايدار شهری    37
2-6-2-اهداف ،ابعاد و اصول توسعه پايدار    37
2-6-3-مقیاس محلی توسعه پایدار    38
2-6-4--شاخصهای توسعه پایدار    38
2-6-5-شاخص اقتصادی    38
2-6-6-شاخص کالبدی    38
2-6-7-نظریه توسعه پایدار شهری    39
2-6-8-نظریه توسعه پایدار و مدیریت شهری    40
2-7-پايداري شهري و مديريت شهري پايدار    43
2-8- مفهوم توسعه    45
2-8-1- ديدگاههاي نظري توسعه    45
2-8-2-مولفه‌هاي اصلي براي توسعة پايدار عنوان شده است:    46
2-8-3-سيستم متعامل در توسعة پايدار    46
2-8-4-رويكرد سيستمي و توسعة پايدار    47
2-9-نظريه توسعة پايدار شهري    48
2-11- مجموعه پروژه‌هاي انجام شده در شهرداري تهران در زمينه مشارکت شهروندي   
2-11-1- پروژه شهر سالم    51
2-11-2- طرح شهردار مدرسه    51
2-11-3-طرح غنچه‌هاي شهر    52
2-11-4- طرح شوراياري محلات    52
2-11-5-طرح برنامه هاي اوقات فراغت شهرداري تهران با الگوي مشارکت مردمي    53
2-12-سرمایه اجتماعی    54
2-13- الگوهاي مشارکت شهروندي مديريت شهري در كشورهاي پيشگام    56
2-14-طراحي الگوي مشارکت شهروندان در امور شهری    56
3-1-مقدمه    67
3-2محدوده مورد مطالعه    67
3-2-1- ويژگيهاي منطقه (وضعيت موجود)    67
3-2-2-: تقسيمات (محدوده، وسعت و جمعيت منطقه به تفكيك نواحي و محلات)    Error! Bookmark not defined.
3-2-3-: پيشينه كلي تحولات منطقه (محدوده و گسترش كالبدي)    68
3-3- شاخص هاي اجتماعي – اقتصادي و ... معرف منطقه    68
3-3-1-: جايگاه منطقه در سازمان فضايي طرح جامع (محورها، مراكز و پهنه     69
3-4-الگوي توسعه و سازمان فضايي منطقه    69
3-5- : مباني و اصول پهنه بندي    70
3-6- كاربري‌ها و پهنه بندي استفاده از اراضي    71
3-7-ساختار سلسله مراتب خدمات (مراكز و محورهاي خدماتي)    72
3-8-   طرح‌هاي موضعي    72
3-9-طرح‌هاي موضعي پيشنهادی طرح جامع در منطقه    72
3-10-بررسی محلات نمونه:    73
3-11-محدوده محله تهرانپارس    73
3-11-1-چشم انداز محله تهران پارس    74
3-11-2-مشخصات عمومی و جمعیتی محله    74
3-12-بررسی محله نارمک:    74
3-12-1-چشم انداز محله نارمک    75
3-12-2-مشخصات عمومی و جمعیتی محله    75
3-12-3-مشخصات کالبدی محله    75
3-13-محله مجیدیه    76
3-13-1-چشم انداز محله مجیدیه    76
3-13-2-مشخصات عمومی محله    77
3-13-3-مشخصات کالبدی محله    77
3-13-4-تحلیل وضعیت محله مجیدیه با تکنیک SWOT    78
3-13-5-مسایل و مشکلات اصلی محله مجیدیه    79
3-13-6-مسایل اجتماعی –فرهنگی محله مجیدیه    79
4-1-: توصیف یافته های متغیرهای جمعیتشناختی    82
4-1-1- جنسیت شهروندان مشارکت کننده در تحقیق    82
4-1-2- توزیع سنی شهروندان مشارکت کننده در تحقیق    83
4-1-3- توزیع تحصیلات شهروندان مشارکت کننده در تحقیق    84
4-1-4- توزیع شهروندان مشارکت کننده در تحقیق بر حسب مدت اقامت در محله خود   
4-2-میزان  مشارکت شهروندان منطقه 8 تهران در امور شهری چگونه است؟    86
4-2-1-وضعیت حکمروایی شهری منطقه 8 تهران چگونه است؟    89
4-2-2- وضعیت مدیریت پایدار شهری در منطقه 8 تهران چگونه است؟    94
4-3-بین مشارکت و مدیریت پایدار شهری رابطه معناداری وجود دارد.    96
4-3-1-بین حکمروایی خوب شهری و مدیریت پایدار شهری رابطه معناداری وجود دارد.    97
4-3-2-بین حکمروایی خوب شهری و مشارکت شهروندان در امور شهری رابطه معناداری وجود دارد.    99
5-1-مقدمه    103
5-2-آزمون فرضیه:    104
5-3-بحث و نتیجه گیری    107
راهکارها و پیشنهادها    108
منابع    110


توجه:هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد پس لطفا نگران نباشيد و با اطمينان خاطر اقدام به خريد بفرماييد.

پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسی مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان حکمراني شهري انواع سازمان هاي محلي نظریه پایه برنامه ریزی مشارکتی ديدگاه هاي نظري درباره مشاركت مفهوم و حقوق شهروندی در ایران نظریه توسعه پایدار و مدیریت شهری الگوهاي مشارکت شهروندي مديريت

مطالب مرتبط

بررسی مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان


چارچوب نظری و پیشینه مطالعاتی کیفیت زندگی کاری (فصل 2)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و دلایل خصوصی سازی (فصل دوم)

ادبیات نظری و سوابق پژوهشی اهمیت استراتژی مدیریت سرمایه در گردش (فصل دوم)

دانلود پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي نوجوانان (TISS)

فصل دوم، ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و تاریخچه حسابداری منابع انسانی

عایق هاي مایع در برق قدرت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم هوش فرهنگی و ارزیابی عملکرد (فصل دوم)

تحقیق بررسی راهکارهای ایجاد طرح و نقش مدرن در منسوجات بافتی طرح دار (مبلمان)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و ریشه های صنعت بیمه (فصل 2)

ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی مدل های کیفیت خدمات به مشتریان (فصل دوم)