مبانی نظری و پیشینه پژوهش لکنت زبان(فصل دوم)

فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری و پیشینه پژوهش لکنت زبان(فصل دوم) می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
مبانی نظری و پیشینه پژوهش لکنت زبان(فصل دوم)

مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-لکنت-زبان(فصل-دوم)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق لکنت زبان(فصل دوم) در 21  صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:

توصيف و تعريف لكنت
درمانگران و پژوهشگران، لكنت را يكي از بيماريهاي چالش برانگيز در حوزه رواني گفتار مي دانند وآن را ناظر بر ويژگي هاي قابل مشاهده شامل تكرار صدا، هجا، كلمه و يا عبارت، كشيده گويي صداها، تنش عضلاني، قفل هايي كه ممكن است با ساير حركات بدني در حين تقلاي توليد گفتار روي دهد، مي دانند(8).

علت شناسي لكنت
با توجه به تاريخچه و قدمت اين اختلال شايع، درمانگران و پژوهشگران حوزه اختلالات رواني گفتار، لكنت را از جنبه هاي مختلف عضوي(ارگانيسم و فيزيولوژيكال)، روانشناختي و زبانشناختي بررسي كردند. گرچه شواهدي دال بر عوامل ژنتيكي، سابقه خانوادگي، نارسايي هاي زباني و رواني و تاخير بازخورد شنيداري وجود دارد، اما تاكنون علت واحد و اصلي بر ايجاد آن نيافتند. به چند نمونه جديد و مهم آن اشاره مي شود.

لكنت به عنوان يك اختلال سازماندهي مغزي
بسياري از مطالعات در هر دو گروه گويندگان با گفتار طبيعي و بيماران آسيب ديده مغزي نشان مي دهد كه نيمكره چپ در بسياري از افراد، نيمكره غالب براي گفتار است. يكي از اولين تئوري هايي كه لكنت را به عنوان فقدان برتري نيمكره اي در نظر مي گيرد، تئوري اورتون(1927)  و تراويس(1931)  است. تئوري آنها اولين تئوري رسمي در زمينه لكنت بود كه داراي يك نظريه علت شناسي بر پايه دستگاه عصبي مركزي افراد لكنتي بود. اين تئوري براساس فقدان برتري طرفي در گفتار بود. طبق اين نظريه، برتري طرفي طبيعي نيمكره چپ در گفتار و زبان در افراد لكنتي وجود ندارد. در افراد داراي گفتار روان، برتري طرفي نيمكره چپ موجب مي شود كه مناطق حركتي نيمكره راست از دستورات نيمكره چپ در زمينه سرعت، دقت، دامنه، قدرت حركات پيروي كنند. هنگاميكه هر دو نيمكره در ارسال دستورات يكسان به نيمكره هاي هم جهت خود، همكاري دارند، رواني گفتار رخ مي دهد. اما هنگامي كه اين هماهنگي از بين مي رود، هيچكدام از نيمكره ها در كنترل گفتار برتري نخواهد داشت و در اين حالت هر دوي آنها قادر به ارسال پيام به دستگاه گفتاري هستند. نتايج اين عدم هماهنگي منجر به اختلال در عملكرد هر دو سمت عضلات در گفتار مي شود. اين اختلال همان علائم آشكار در گفتار است. اين تئوري براي سال هاي متمادي كنار گذاشته شد، زيرا درمان تجويز شده بر اساس اين تئوري موثر نبود. اين درمان شامل، ايجاد برتري نيمكره چپ بوسيله به كاربردن دست و پاي راست به تنهايي بود. گشويند (1985) نمونه جديدي از تئوري برتري مغزي بيان نمود. وي بيان نمود كه بسياري از اختلالات گفتاري از جمله لكنت در نتيجه تأخير ها در رشد نيمكره چپ در دوره جنيني است كه متعاقبا منجر به برتري نيمكره راست براي گفتار و زبان مي شود. ديدگاه ديگر از تئوري عدم سازمان دهي مغزي توسط ويليام وبستر (1993) مطرح شد. وبستر تاثير مداخله كنترل حركتي غير گفتاري( توالي ضربه زدن با انگشت) با تكليف ديگر ( چرخاندن سر در پاسخ به سيگنال شنيداري)كه به طور همزمان توسط دست ديگر انجام مي شد، بررسي نمود و نتيجه گرفت كه در افراد لكنتي برتري طرفي در نيمكره چپ براي گفتار و زبان طبيعي است اما ساختار نيمكره چپ براي توالي و طرح ريزي منطقه حركتي مكمل (SMA) ، مستعد از هم گسيختگي توسط فعاليت هاي ساير مناطق مغزي است. SMA در شروع، طرح ريزي و توالي حركات و فعاليت هاي حركتي درگير است. SMA چپ در كنار كوپوس كالوزوم  است و درون داد ها را از پل نيمكره راست دريافت مي دارد و به همان ميزان از نيمكره چپ نيز دريافت مي دارد. اين درونداد ها ممكن است در معرض از هم گسيختگي توسط افزايش فعاليت در هر كدام از نيمكره ها باشد. وبستر فرض مي نمايد كه در افراد لكنتي بيش فعالي نيمكره راست، جرياني از فعاليت نيمكره راست، به خصوص عواطف نيمكره راست، مي توانند عملكرد هاي SMA را در طرح ريزي، شروع و توالي برون داد حركتي را مختل نمايند.

پیشینه تحقیق
مهرنوش کلاشی(1383) پژوهشی تحت عنوان ' بررسی اثر پیچیدگی نحوی و طول گفته  بر روانی گفتارکودکان لکنتی و طبیعی 12-6 شهر تهران ' انجام داده است. در اين پژوهش به تحليل گفتار 20 كودك لكنتي( 5 دختر و 15 پسر) و 40 كودك غير لكنتي (10 دختر و 30 پسر) شهر تهران پرداخت. اين نمونه هاي گفتاري با استفاده از تقليد جملات بدست آمد به اين صورت كه اين تكليف شامل 40 جمله از 8 نوع بود كه به ترتيب از اولين نوع به هشتمين نوع، پيچيدگي نحوي جملات بيشتر مي شد. اين پژوهش نخستين گام در زمينه ارتباط توانمندي هاي زباني و رواني گفتار صورت گرفت. نتايج پژوهش مبني بر وجود همبستگي مثبت ميان افزايش طول و پيچيدگي گفته با افزايش رواني گفتار در يافتن شيوه هاي مناسب تر براي درمان لكنت كاربرد دارد و زمينه را براي پژوهش هاي بعدي فراهم مي كند (16). وهاب(1384)، نمونه گفتار 19 فرد لكنتي(10 پسرو9 دختر) و 38 فرد غير لكنتي( 20 پسر و 18 دختر) 20-25 ساله شهر شيراز را تحليل و بررسي نمود. او در اين بررسي از دو تكليف بازگويي( تقليد جملات) استفاده نمود كه به اين صورت طراحي شد: تكليف شماره ي يك( مربوط به پيچيدگي نحوي)، شامل 3 جمله با 3 سطح پيچيدگي نحوي از 10 جمله پايه و تكليف شماره ي دوم( مربوط به پاره گفتار) شامل 75 جمله، 5 جمله با طول هاي متفاوت در 15 سطح پيچيدگي نحوي بود. اين پژوهش نشان داد كه افزايش طول پاره گفتار در افراد لكنتي و غير لكنتي باعث افزايش ميزان لكنت و نارواني مي شود.  فاطمه حارث آبادي(1389) مطالعه اي تحت عنوان' تاًثير پيچيدگي نحوي بر ميزان نارواني گفتار كودكان لكنتي و غير لكنتی فارسي زبان در گفتار خودانگيخته' انجام داده است. در مطالعه مذكور 10 كودك لكنتي و 10 كودك غير لكنتي فارسي زبان 6-4 ساله كه از لحاظ جنس وسن با هم ديگرمطابقت داشتند، مورد مطالعه قرار گرفتند. دراين پژوهش ابتدا نمونه اي 30 دقيقه اي از گفتار خودانگيخته 10كودك لكنتي و 10 كودك غير لكنتي منحصرا فارسي زبان تهيه شد و سپس گفته هاي هر كودك از لحاظ ميزان نارواني وپيچيدگي نحوي مورد بررسي قرارگرفتند. يافته ها نشان داد كه در هردو گروه كودكان لكنتي و غيرلكنتي بين جملات ساده وپيچيده تفاوت معناداري از لحاظ ميزان نارواني وجود داشت(P<0/05). به علاوه، بر اساس اين مطالعه، كودكان لكنتي در مقايسه با كودكان غير لكنتي، ميزان نارواني اي بيشتري را با توجه به افزايش پيچيدگي نحوي نشان مي دهند(17).

فهرست مطالب مبانی نظری و پیشینه پژوهش لکنت زبان(فصل دوم):
 توصيف و تعريف لكنت
2-2) علت شناسي لكنت
2-2-1 ) لكنت به عنوان يك اختلال سازماندهي مغزي
2-2-2) لكنت به عنوان نقص توليد زباني
2-2-3) لكنت با علل روانشناسي
2-2-4) لكنت به عنوان اختلال چند عاملي
2-3) سنجش شدت لكنت
2-4 مروري بر درمان لكنت كودكان دبستاني
2-4-1 برنامه قوانين رواني 
2-4-2 گفتار نرم و درمان رفتاري- شناختي
2-4-3 برنامه ليدكامب  براي كودكان سن مدرسه كه لكنت مي‌كنند
2-4-4 برنامه افزايش تدريجي طول و پيچيدگي گفتار(GILCU)
2-5  بررسي متون
2-5-1 متون داخلی
2-5-2 متون خارجی
منابع انگليسي


توضیحات: پرداخت توسط همه کارتهای عضو شتاب در درگاه بانک پاسارگاد امکان پذیر است. شما پس از خرید (مبانی نظری و پیشینه نظری پژوهش مهارهای خودکنترلی(فصل دوم)) سریعآ لینک دانلود در اختیارتان قرار می گیرد و می توانید آن را دانلود کنید.

نکته: شما می توانید هرگونه سوال را با مسئول پژوهش نگین فایل در میان بگذارید
.
دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: مباني نظري و پيشينه پژوهش لکنت زبان دانلود مباني نظري علل لکنت زبان مباني نظري روشهای درمان لکنت زبان فصل دوم انواع لکنت زبان ادبيات نظري لکنت زبان کودکان چارچوب نظري درمان لکنت زبان پيشينه نظري لکنت زبان پيشينه پژوهش لکنت زبان پيشينه تحقيق ل

مطالب مرتبط

مبانی نظری و پیشینه پژوهش لکنت زبان(فصل دوم)


مقدمه ای بر رشد اقتصادی

حفاظت کاتدیک در خطوط انتقال نفت و گاز

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق نارسایی هیجانی (فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های اطلاعاتی حسابداری (فصل 2)

پایان نامه و رساله معماری کارخانه خودرو

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های ساختار مالی و کلان اقتصادی (فصل دوم)

رضایتمندی شغلی در بخش فرهنگی شیراز

رابطه بين فشار روانی و واماندگی شغلي در كارمندان و کارگران شرکت سایپا

پایان نامه و رساله معماری طراحی سراي مهر (خانه سالحی خوابگاه دانشجويي

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش بررسی روشهای تامین مالی و بهبود عملکرد(فصل 2)